Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 237 >

roV*&s met de post van Scriba vereerd worden; maar.-, ftraks verkeert de kaart... Justus begon weêr aau 't fehrijven, dan ach, zoo als men zag, wat by gefch er ven hadt, brak eensklaps de heele bommel los, en jus7i s ad nu alles bedorven, justus was de verrader, die de geheimen van den Krijgsraad ontdekt hadt wan Jet' hii hadt over dc bón ton gefchreven, en hadt alles desweSn geopenbaard; hierop werd ik gevat, m cr>SeThechtenis op vraag-artikelen gehoord, ja men zou rt? omtrent gepijnigd hebben, maar zij bedachten zich

f- m'inproces werdt opgemaakt, doch zonder appel «tf vonJsde en las mij «e fcnteeg

van 3 folio's voor, waar in mter aha (zoo (laat er,; «o. «o en 3 • van uw Weekblad moest verbrand worden, en eindelijk na een cordons-flag, joeg men mij weg' en van dit gantfche fraaie fpul was oorzaak mevrouw de GeXffle tl e dit cischre. Nu vraag ik u raad en begeef mTonaer uwe proteöie. Zeg wat ik doen moet. Vale.

JUSTUS ARMIGER, ex armis.

' Uit mijne eerfte Vrijplaats, 22 Decemb. 17»9-

Wat dunkt u, lezer! zou dit geval echt kunnen zijn? cn zo het echt is, past 'er dan deze regel van gellert niet op :

Men zij indachtig: in Poitou is dit gefchied!

Omdat justus van de bon ton fchrijft, daarom zou een gantfche Krijgsraad hem condemneren, en twee Nommers van mijn Weekblad ten vuure doemen, en ik zou -er niet van weten? Waarom heeft justus 'er met bijgedaan , dat zijn goed geconfisccerd of verbeurd verklaard Ts' zou dit de z ak nog niet verfraaid hebben? En justus vraagt mij protectie! Is dit niet ongerijmd? Weet hij dan , of ik zulk een groot en magtig Heer bendie in ftaat zou zijn, om protectie te verl enen, en iemand daadlijk van die proteótie te doen jouisfeeren; of dat ik daar maar zoo los toe zou komen? Neen justus, als ik iemand proteSie wilde verleenen , zou ik eerst de kosten overrekenen , maar dan moest het ook mijn Hollandfchen kop kosten, eer ik hem begaf; nu justus, ik 'heb u voor een braaf foldaat gegroet, (en zoo zijn er immers veelen ? en ook veele braave officieren ?) en daarom al lang begeerd, nader kennis met u te maaken. was ket dan wel kwaad, indien gij u aan mij nader ontdekte,

en

Sluiten