Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3°8 >

rus en foortgelijke Oneirocritici. betekent In den Droom het hoofd den koning, prins, of vader van het huisgezin, het haair de fchoonheid, de armen broeders, de fchenkels de knechten , enz. Maar waarom geven de fchenkeis , die het gantfche ligchaam dragen , niet liever den meester dan den knecht te kennen? Waarom wordt de koning door het hoofd verbeeld, en niet door het hart?

Maar alle die belagchlijkheden daar gelaten, wat zijn Droomen ? Z;jn het altijd viezevaazen van een verward brein ? fpelingen van onze verbeelding, die de denkbeelden, met welke de ziel zich hadt bezig gehouden, nog ééns herhaalt, door eikanderen werpt, en 'ér allerhande gedrogtelijke fchilderijen uit vormt ? Blijken van ongezondheid? Ik droom zelden, dus zal ik mij dan getroosten , dat ik van eene gezonde conftitutie ben Dit woord conftitutie wordt immers ook van het ligchaam gebruikt? Is het Droomen een toeftand tusfchen (laapen en waaken ? of is het een diepe flaap? Goed is het droomen zelcer. zeide één mijner vrienden, want het flaapen is goed, ergo, bij Wettigen gevolge, oik het Droomen. Van welke figuur of modus is deze Sijllogismüsf Heeren Logici! genoeg, mijn vriend houdt veel van lang flaapen, en heeft zich in *t boo d gebracht, dat droomende lieden niet zoo gaauw wakker worden.

De Aartsdichter homeer vertelt ons, dat het paleis van den Slaap god twee deuren heeft, en virgilius weet het ons nog naauwkeuriger te beduiden, dat de ééne van hoorn , de ander van ijvoir is; door deze laatfte gaan de valfche en ij dele, maar door de eerfte de waare Droomen 's nachts, om het flaapend menschdom een bezoek te geven. Maar zou dit geen verdichtzel zijn ? Zouden de Droomen waarlijk ieder hunne potrt hebben, die zij alleen en niemand anders gebruiken mogen ?

Wat zijn Droomen? Zijn 'er niet allerhande flag van Droomen? flaapende Droomen en waakende Droomen? Slaapende Droomen! nu dat is natuurlijk,maar waakende Droomen? is dat geen onzin? Maar gij, die dit vraagt, weet gij dan of mijn vriend jan vrager, of ik, of zoo menig vertoogfehrijver flaapende of waakende gedroomd hebben? Ik voor mij ben bewust, dat ik (liep. toen ik den bovenftaanden Droom droomde; maar hoe kan ik dit van een an'der weten? En zijn 'er dan niet heden genoeg, die het ongeluk hebben van waakende te droomen»

Droomt fatuus niet waakende, wanneer hij zich voor den eerften geleerden van het verlicht Europa houdt, omdat

Sluiten