Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 32o >

Rome te befchermen, en van het leger, en uit den raad, na het vastftellen van vrijheid en vrede, tot den ploeg te rug keert? Als een onfterfli;ke Washington het zwaard trekt, om de vrijheid van Amerika te handhaaven, en dit als een held verricht hebbende, hetzelve als burger weder in de fchede (leekt ? Waarom kan ik willem den I niet naast deze helden plaatzen 3

Wat is waare Eer? de toejuiching der menfehen of de goedkeuring van God en ons geweten ? „ Goede daaden en deugdzame bedrijven zijn een fchat, dien wij mede kunnen voeren bij ons vertrek uit deze wereld. Indien wij van deszelfs bezitting verzekerd zijn, is het van weinig belang, of de wereld ons over 't hoofd ziet, of wij onze dagen doorbrengen, zonder dat iemand acht op ons fla, en de nakomelingfchap onbewust blijve, dat wil nimmer een beftaan hadden. Onze deugden zijn onfterfh'jx, en waare Eer zal haare beloning zijn, eene Eer, die wij van God, van heilige Engelen, en van volmaakte rechtvaardigen ontvangen zullen, en die tot in eeuwigheid duurzaam en beftendig zal zijn. Die ons eene reden fchijnt in te boezemen, waarom wij hier eenigen fmaak in Eer en achting vinden, en 'er eenige waarde in ftellen , als zullende een gedeelte van onze genieting hier namaals zi.n-"

Met deze woorden van zeker fchri,ver, heb ik, Heer vraag-al, de eer, (nu denkt gij al weder, wat is Eer ? Maar is dit niet een verëischte in den brieven- ftijl ?) en mag ik dan de Eer niet hebben van, te zijn ?

Uvv Vriend JORIS WEETGRAAG.

Te A M S T E R DAM, bij A. BORCHERS cn J. WEEGE,

Worden dezelve weekelijks a een en een halve Stuiver, uitgegeven. En zijn mede te bekomen: te Rotterdam, C. van den Dries en J. Meijer , Dordrecht, Blusjè en Zoon en Krap , Leyden , Herdingh en PMigers, Haarlem, Walri en Comp-, Loosjes, Bohn , van der Aa, Kampman.van Brusfel wTetmans,Gouda. FertlaauwgHage Bakhuizen en Leeuweflein , Utrecht, G. T. van Padden-

' burg Visch, Wannaar en de Waal, Schiedam , Bakker,

' Hoorn, Vermande en Breebaart, Alkmaar , Hartemink, Arnhem, Moeleman, Deventer, Brouwer, Zutphen, Kldyk, Leeuwaarden, Cahais , Middelburg, Gilhsfen

i en Keel, Franeker , Romar , Enkhuyzen, Franx, Groningen, Groenenberg, Nimwegen , van Campsn Zwol, Clement en alomme.

IJfO

Sluiten