Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33i >

fchien van Farifeè'n hebt gelezen of gehoord, die bij uit • nemendheid geveinsden waren, en dus, dat 'er geene andere geveinsden in de wereld waren, dan Farijeln of Forifeeuwfche geveinsden ?

Maar moeten wij ook vooraf nog niet onderfcheiden tusfchen veinzen en ontveinzen? Of zou dit hetzelfde wezen ten opzigte van het zedelijke, dat ik eene vertooning maak van het geen ik niet wezenlijk bezit, als of ik het bezat, van het geen ik niet geloof, als of ik het geloofde t en dat ik, de voorzigtigheid raadpleegende, juist niet alles zeg, wat ik weet, of geloof; niet alles openbaar maak, wat ik bezit; is dan het woord van den wijzen man niet waar: Die zijn geheelen geest uitlaat, is een zot ?

Wij zullen ons dan bepaalen tot de Geveinsdheid. Wat is Theölogifche of Rcligieufe Geveinsdheid? Is'er die? Is zij fchadelijk of is zij veel eer dienftig en noodzaaklijk ?

Zoudt gij wel gelooven, Lezer! dat ik eene huivering voel, op het woord Theölogifche of Religieufe Geveinsdheid? Zou daar van de reden wel zijn, omdat door eene onvrijwillige adfociatio Idearum op het woord Theölogifche of Religieufe Geveinsdheid tevens in mijne ziel het denkbeeld van Theölogifchen haat of religie-oorlog en vervolging oprijst? Hebben deze zaaken ook betrekking op elkanderen ?

Wanneer simon hypocrita eene dar van de eerfte groote aan den Kerkhemel wil verbeelden, en ondertusfchen van nabij bekeeken, en fcherper op den toets gefield , meer gelijkt naar eene vuurige uitwaasfeming, zoo als men wel ééns in de lucht en op de velden heen cn weer ziet vliegen, en die men dwaallichtjens, fchietende darren, bernende mannen enz. noemt, is dan simon hypocrita niet een Theölogifche geveinsde? Kan ik voor foortgelijke wezens wel een beter naam uitdenken, dan oien van Farifecuwiche vuurpijlen ? die een haast verdwijnenden glans, eene bedrieglijke flikkering jertoonen?

Of 'er nu zulke Theölogifche en Religieufe geveinsden zijn ? Die vraag del ik voor, maar om ze te beantwoorden, zie ik geen kans. Wat dan? Wij willen het den Heer simon hypocrita zeiven vragen ? Wat meent gij, Lezer! dat hij neen zal zeggen, uit vreeze, dat hij 'er voor gehouden mogt worden ? En indien hij nu volmondig , met een ach! en wee! verklaarde, dat 'er helaas! maar al te veel Farifeè'n ten allen tijde waren? en nog rieer dan te veel zijn? En als hij dus zijne geveinsdheid S s % juist

Sluiten