Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D È

VRAAGAL.

C No. 43- )

IVat is Geveinsdheid? (Vervolg van No. 42.)

£)e menschlijke wijsheid doet meer voerdeel met de fchrandere geveinsdheid, dan met de eenvouwige oprechtheid'. Is dit Staatkundige wijsheid, cn Staatkundige Geveinsdheid, Heer mach ia vel? die tot haaren grondflag heeft de volgende regels: vooreerst, dat alle middelen, welke dienen kunnen, om ons eogwit met zekerheid te bereiken, goed zijn ; ten tweeden, dat het Bedrog en de Geveinsdheid voor de hooiddeugden der Hoven moeten aangezien worden, ten minden, dat dezelven daar zeer gemeenzaam zijn; en ten derden, dat de oprechtheid en goede trouw noodloze zaaken voor eenen Hoveling zijn , en dat het genoeg is, indien men in alles flechts zoo voorzigtig te werk gaat, dat een ander ons voor oprecht aanziet, al was men de valschheid zelve ? Hoe fchoon hangt dit Staatkundig famenftel aan één? Hoe leidt het ons tot het groot grondbëginfel der Michiavelsch-faaikundlge bedrijven , dat men zoo lang goed moet blijven doen , als het niet ten nadeele ftrekt van ons eigenbelang; maar dat men tot het kwaad doen, in den fchijn van recht, moet overgaan , wanneer het tot bereiking van een zeker oogwit T t nood-

Sluiten