Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 341 >

ik nog over zoo veele foorten van Geveinsdheid te handelen en te vragen heb.

Nu verfchijne dan de burgerlijke geveinsdheid, en de lezer begrijpt wel, dat ik daar de boeren ook onder betrek5 Wat is dan burgerlijke Geveinsdheid?

Rousskau heeft ergens gezegd:,, Ik befchuldig de menfehen van onze eeuw niet, dat zij met alle de ondeugden befmet zijn, waarmede zij befmerzouden kunnen wezen; want zij bezitten alleen de ondeugden der laffe z'elcn; zij zijn alleen ilechts bedriegers, en deugnieten , want ik geloof, dat zij onbekwaam zfn, om ondeugden te begaan, waartoe veel moeds en ftandvastigheid verëischt wordt, wanneer twee menfehen famen een kompliment maaken, zegt de één tegen den anderen in zijn hart: ik behandel u als een zot, en lagch met u, terwijl de ander hem in 't binnenst van z'jn gemoed antwoordt: ik weet, dat gij op eene anbefchaamde wijze liegt, maar ik kaats die leugens door anderen te rug, zoogoed als ik kan." Zou dit ook geleerde geveindsheid of gemelijkheid van den geneeffchen burger geweest zijn, toen hij onze eeuw dit kompliment maakte? En hoe is het hem bekomen? Wat al verdrietelijkheden heeft hij moeten ondergaan , daar men hem voor een bizar en lastig mensch aanzag; en daarom alle ongenoegen berokkende ! en is het dus niet beter te veinzen, dan de waarheid te zeggen ?

Wanneer de ééne koopman den anderen, de ééne burger den anderen, de ééne boer den anderen bedriegt, ■wanneer de menfehen zich deugdzamer, rijker, eerlijker ■vertoonen , dan zij in de daad zijn, is dat geene Burger Üjke Geveinsdheid?

' Indien 'er geene Burgerlijke Geveinsdheid was. zou men dan uit de uitwendige woorden . daaden, teekenen niet over het gevoelen en hart en beftaan, des menfehen dienen te kunnen oordeelen, maar nu vraag ik, is dat altijd een rijk man, die in een vergulde koets rijdt? is dat altijd een wijs man , die eene deftigheid vertoont ? is dat altijd een eerlijk man, die een eerlijk voorkomen heeft' Is het hier niet

Nimium ne crede colori.

Wanneer eene geheele ftad. ja een geheel land geïllumineerd is, zou men dan wel mogen gelooven, dat allen zulks met een vrolijk hart doen en dar zulk een land, of ftad in de daad zoo verblijd en verheugd is, als de T t 3 licht

Sluiten