Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 342 >

lichtiens en Jampjcns wel fchijnen aan te duiden? Wat is dan Burgerlijke Geveinsdheid!1

Kan men 'er op aan , wanneer men , op eenen bededag, zoo veel menfehen te kerk ziet gaan, veelen van welken anders in kerk noch kluis komen, dat de kerken dan gellampt vol zijn, dat waarlijk de natie op zulken dag oprecht zich verbeteren, en het heil van 't vaderland en van zich ze!ven door godsdienst en deugd zoeken wil?

Hoe menigmaal wordt men door den (êhijn bedrogen? Daar wordt een Congres beleid, de fchranderfte'vernuften worden door de handelende mogendheden naar de verzamelplaats gezonden, wat wordt 'er behandeld? Misfchien wordt het menschdom gelukkig gemaakt? En hoe dikwijls heeft men getwist, wie eikanderen de eerfte vifite zal geven, hoe veel treden de één den anderen te gemoet zal gaan? enz. en over een titel, over de vorm der Credentialen krijgt men verfchil? Het Congres wordt afgebroken, en alles loopt op niet uit.

Hoe dikwijls vergaderden de eerfte leeraars en opzieners der kerk ? Oordeelt nu ééns uit den fehijn van het zijn en wezen. Wie zou van die Engelen der gemeente geen gewigtige en heilzame befluiten verwachten? En wat is 'er verhandeld, na plegtige aanroeping der Godheid? Heeft men niet dikwijls gehandeld over de kleeding en baard der geestelijken ? over de dagen, op welken men vleesch. visch of eieren zal eten? en dit was nog al wel, als 'er geene erger, geene licfdelooze zaaken vastgeftelcl wierden? En wie zal zich dan verwonderen, dat men algemeen ten aanz'en van alle ftanden, ook den burger e«. boerenftand, moet uitroepen

■ O quantum est in rebus inanel Wat al IJdelheid? Wat al Geveinsdheid?

Maar is alle Geveinsdheid van dezelfde natuur? wie zou dit beweeren ? Zou niet tijd, plaats, omftandigheden, beginfels van werking hier een duizendvouwig verfchil maaken ?

Is 'er niet, (want moet ik mij niet wat bekorten, om niet te verveelen met mijn gewawel over de Geveinsdheid ,) eene Geveinsdheid met een boos .opzet ? En dat zoo wel in de godsdienflige, (laatkundige, als burgerlijke Geveinsdheidt. Wanneer de Parifeên onder fehijn van lang bidden de huizen der weduwen opaten, geen ander

oog-

Sluiten