Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 348 >

de over de wreedheid en dwinglandij van zijnen Vaders door dien fehijn werden de Gdbiers misleid , en namen ham «ot hunnen bevelhebber aan , die toch met zijnen Vader de aaak overlegd hadt, om de Stad dus te verraaden,dewijl eerlijken voor de vuist, niet ligt een Volk, dat voor de Vrijheid vecht, onder de knie gebragt kan worden. Roept gij met mij niet uit, Heer vraag-al: Arme Republikeinen! die dus het Trojaanfche paard binnen haalt, en u door eenen vreemdeling laat verraden! Waarom fielt gij zoo veel vertrouwen op vreemdelingen? En hoe eerlijk bediende z;ch tarquinius Zoon van de magt hem toevertrouwd? Hij raadpleegde zijnen Vader, door eenen geheimen bode, hoe hij te handelen hadt ? Deze nam den Gezant in zijnen tuin , en zonder één woord te fpreeken, floeg hij de uitfteekendfte bloemen met zijn ftok af, en zondt hem daarmede te rug. De Zoon begreep de mening van zijn Vader, en liet vervolgends, onder allerhande voorwendzels.de voornaamföe burgers den kop affiaan, maakte zich meester van de Stad,en leverde ze zijnen Vader in handen. Wat is Eerlijkheid ?

O Eerlijke attilius regul us! hoe weinigen zijn 'er, die uw voorbeeld navolgen, en den eed aan eenen vijand gedaan, eerlijk houden, zelfs met opoffering van het leven, en met zich bloot te Hellen aan de wreedfte folteringen ? Evenwel mag ik eenen Nederlander, eenen waardigen geestelijken anthoni hambroek naast u plaatzen. Js dat geene eerlijkheid , den eed zelfs aan den vijand te houden? Mag ik niet onderflellen, dat uw Lezer de vraag; Wat is een eed? gelezen zal hebben?

Maar zou men niet liever allerhande uitvlugten bedenken , en evenwel eerlijk willen heeten , gelijk die llemein, welke met nog negen anderen door hankisa! naa Rome gezonden werdt, om met den Raad te handelen

Sluiten