Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3*7 >

der tweedragt fen onlusten, door valfche fchaamte der beminlijke helft van het Menschüjk geflacht, ook daarentegen door de weelde , en haare onberekenbaar verderflijke gevolgen? Mijn Vriend! hoe veel. is 'er wel te vragen? En zou "er dan niet te verbeteren zijn? Voor deze keer, dewijl ik door den toevloed van denkbeelden en vragen overkropt word, zij dit genoeg. Gij weet, ik ben

Uw Vriend

jan vrager.

Aan Duin 10 January 1790.

Wei nu Lezer! zijt gij'nu, na het lezen dezer twee brieven van mijne Correfpondenten verlicht omtrent de vraag: Wat is gezegend ? en is 'er in 't geen gezegend is, ook iet te verbeteren ? Is het nodig , dat ik er uit de gefchiedenisfen nog iet van zeg, ter opheldering?

Is het niet meerm3alen gebeurd ; dat een gantsch volk eene gebeurenis, eene omwending gezegend noemde , en wanneer er ondertusfchen geene daadlijke verbetering volgde, in zeden, in handelwijze enz. dat zulke zegeningen in vloeken verkeerden ?

Hoe befchouwde Israël de groote omwenteling, waar bij zij, in plaats van de Oude Conftitutie, door moses zoo wijs ingevoerd, eenen Koning ontvingen? Ik lees 'er van: „ Doe ging al het Volk naa Gilgal, cn maakte saul aldaar Koning, voor hec aangezigc des Heeren te Gilgal, en zij offerden aldaar Danköfferen voor hec aangezigc des Heeren; en saul verheugde zich aldaar gantsch zeer, met alle de 'mannen van Israël." Heeft dus Israël dit niet gehouden voor eene gezegende gebeurenis ? En bleek hec ondertusfchen niet van achteren, dat samuöl de waarheid fprak, als hij zeide: ,, Indien gij voortaan kwaad „ doet, zoo zult gy lieden als ook uw Koning omko„ men?" j.ieek het niet, dat God aan Israël een Koning hadt gegeven in zijnen toorn?

Wie

Sluiten