Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 382 >

haare hoop, vloeide daar heen , en was weg. Wat is

hoop ?

Wat is hoop? Wat hoopte de Vaderlandlievende Romein niet, toen cicero, als een vader des Vaderlands, pal ftondt; en het Vaderland en de Vrijheid befchermde tegen de aanflagen, die een fnoode katilina fineedde? Hoopte hij niet, dat nu de rust in dc daad herfteld zijnde, hij het genot zijner voorrechten en vrijheden zou genieten? Hoopte de Vaderlanden Vrijheidminnaar niet, na den dood van caesar, toen brutus zijn leger te veld hadt, en 'er nog niet beflist was , of Rome vrij dan flaaf zou wezen ? Leefde kato niet in hoop, zoo lang tot brutus verflagen was, en Rome's vrijheid met zijnen dood ook den geesc gaf?' Wat is hoop?

Leeft het menschdom tegenwoordig niet onder fchromelijke vooruitzigten van oorlogen, die geheel Europa dreigen , en hoopt men echter niet, dat de vrede nog gevonden, en alle zaken vereffend zullen worden , voor dat de oorlogsvlam ligter laaje ten dake uitberst? Wat is hoop?

Hoopten de Romeinen niet, dat zij een vrij volk zouden zijn, toen zij de Tarkwynen verdreven? Hoopten zij niet, toen zij gemeenslieden des volks verkozen , dat zij, door het herftellen van het evenwigt tusfchen den raad en het volk , hunne vrijheid duurzaam zouden maaken? Zou die hoop niet vrij gegrond zijn geweest, indien heerschzucht niet het heerfchend gebrek der menfehen was ? Maar zijn niet deze zelfde gemeensmannen , de verftoorers van de rust, de onderdrukkers in plaats van de befchermers der vrijheid geworden ?

Hoopten niet alle vrienden van waarheid en vrijheid , ten allen tijde , dat deze beide hemellingen nooit zouden kunnen voor altijd vertrapt worden? Hieldt dit onze voorvaderen niet ftaande , in de tijden der Spanjaarden , en der Spaanfche Inquifitie ? .v Hoort

Sluiten