Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*treifce bronnen dat onderfcheid is voortgevloeid? en welke de kenmerken zijn, die den burger en den fatzoenlijken man onderfcheiden ? Wie fielt niet veel prijs fn deze kennis ? Wie wil niet voor een fatzoenlijk man gehouden worden? Maar als men dan evenwel , ex hy pothefi, zijn burgerfchap zou moeten laten vaaren, om onder de fatzoenlijke lieden geteld te worden, dat zegt toch ook zoo iet!

Wie helpt mij dan hier te recht ? Concurrite omnes augures, haruspices enz. en verklaarc mij ééns uit de hoogere wetenfehappen, welk onderfcheid 'er is tusfchen een burger en een fatzoenlijk man ?

Ondertusfchen zal ik maar voortgaan met vragen. Welke grootfche denkbeelden moeten de Romeinen niet gehad hebben van een burger? Burger was zelfs een eertitel, dien zij aan augustus gaven, toen zij hem op het allerhoogst verëeren wilden. Hadden zij in hunne eenvouwigheid ook nog de oude denkbeelden behouden, die hun eigen waren, toen de vrijheid bij hun bloeide in de gezegendfte tijden van hun gemeenebest ?

Wat is een Burger? Zullen wij dat ook eenigzins kunnen opmaaken uit die Romeinfche burgeren, wier naamen nog tot onze tijden toe in gedachtenis gebleven zijn, de seoulussen, dc e abriciu ss e n , dc curiussen, de kamillussen, welke eene geharde armoede binnsn het naauw beftek van de wooningen hunner voorvaderen befloten hadt, en die, met hun ongepolijst voorkomen, en onbefchaafdc houding, nimmer wilden befluiten, tot het aanvaarden eener bediening, dan wanneer zij bij zich zeiven overtuigd waren, daar in hun Vaderland van nut te kunnen zijn ? De boerfche landman nam dan de lastige bezigheden van een' DiS» tsr op zich; en met hetzelfde vermaak, waarmede hij

zich

Sluiten