Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich bevlijtigde, om de vijanden van su'jn Vaderland het hoofd te bicden, kwam bij te rug, om den arbeid van den ploeg weder te aanvaarden, wanneer de welvaart van het geineenebest hem niet noodzaakte, deze nuttige bezigheid te verlaten?

Indien 'er lieden van verdiensten waren, die men verzuimde in eenig ambt van het Gemeenebest te gebruiken, toonden zij zich daarom niet min ijverig voor deszelfs glorie, en zij wendden geene pogingen aan» om, door den onzuiveren adem van jaloersheid de lauwren te doen verwelken van die genen, welke waardig gekeurd waren, om het te beftuuren. En dus zag mea ook niemand door gunst alleen verheven worden, en „ indien ik zoo fpreken mag, men zag de pesten, het ,, fchuim en uitfchot des volks, nooit in 't bezit van des eerfte Staatsbedieningen. ". Lezer! Hier fpreekt een Koning, de burgerlijke staïtislaus! Zou een burger wel zoo fterk durven fpreken , zonder dat menig, -fatzoenlijk man zich zou ergeren ?

Het is niet lang geleden, dat zeker aanzienlijk perfoJ taadjen te Spa , zich dus over de omwenteling van Frankrijk liet hooren: Le canaille a chasjè le premier minijlre ! Een Franschman , die misfchien andere denkbeelden koesterde, wat een Burger is, nam hier op het woord, en alzoo de gemelde perfonaadjen onder het voorkomen van een Ablè zijn incognito hieldt, zeide hij: Monfieur V Abbè, vous vous trompez, ce n'ejï pas le canaille , qui a chasjè le ministre, c'ej} le peuple, qui achasji le canaille.

Wat is ;een Burger? Is de braave middenftand, die een ambacht hanteert, een fabriek voortzet, of in hee Mercantile verkeert, niet de wezenlijke kracht van den Slaat? Zijn deze niet de werkzame leden der maatfehap'.

Bbb 2 pij,

Sluiten