Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 38p >

openbaar gegeesfeld, en in de gevangenis geworpen, en werpenze ons nu heimlijk daar uit ? Niet aizoo, maar dat ze zeiven komen, en ons uit leiden.

Mag men niet veilig en met zekerheid denken, dat het zoo lang eenen Staat en Gemeenebest wel gaat, zoo lang men weet, wat een burger is, zoo lang de burger in zijne rechten en voorrechten gehandhaafd wordt, zoo lang het den burgerftand wel gaat?

Maar nadert dan een Land niet tot zijn verderf, wanneer men dit verwaarloost, wanneer de grooten den burger en het laag gemeen in gelijken graad ftellen, met verachting op hem neder zien, hem onderdrukken, befnoeiën , belemmeren in zijnen welft and; en als de burger zelf verzuimt, te gedenken, wat hij als burger is ? Of met paulus zijne rechten en waarde als burger te handhaaven ? Was Rome zijne vrijheiden grootheid niet kwijt, toen het volk aldaar meer een liederlijk gepeupel was , hetwelk van de uitdeelingen van den Staat en der Grooten, en van omkoopingen leefde, dan eene aanzienlijke gemeente van burgerij, welke de vrijheid waardig waren V Thans golden noch zeden noch orde, noch betaamlijkheid, noch rechtvaardigheid meer. Men rekende, het aan dat ver. basterd Romeinfche volk tot eer, dat het niet genoodzaakt was , koophandel te drijven, of handwerken ta doen, dat het van bedelen leven mogt. En moest daar op niet de ondergang van den gantfchen Staat volgen ?

Wee het land, zegt een Wijsgeer, welks Staats-inrichting ongelukkig genoeg zou zijn , om de deugd en de verdiensten te vernietigen, en den fmaak en de gewaarwording daar van uit te blusfchen. Gelukzalig moet daarentegen de Staat zijn, waar in de veilichting eenen zoo hoogen trap bereikt heeft, dat deszelfs beheerfchers in ftaat zijn, om te begrijpen, hoe naauw de welvaart van den burg eb mét het heil van den Staat verknocht is, en hoe zeer het heil van den beheerfcher van het heil van den Staat afhangt. Alsdan is geene ftaats - inrichting zoo flecht, dat zij de vruchten der wijsheid en der verlichting zou kunnen vernietigen.

siMONiDES, de vermaarde Wijsgeer, werdt eens gevraagd, wat hij liever zijn zoude , rijk of wijs ?

Bbb 3 rijk'

Sluiten