Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 395 >

Wat is geduld P Hoe noodzaaklijk is het in veele gevallen , daar niet anders op zit dan, patiëntie?

Laat ons ééns iemand ons zeiven voordellen, die met een kwaad wijf geplaagd is; wat hulpmiddel is 'er voor hem beter dan geduld ? Ik heb daaromtrent ééns een dichtfhikjen ergens gelezen, en zal mijn lezer mij wel kwalijk nemen, dat ik dit plaats , het kan zulken, die met een kwaad wijf zijn opgefcheept, misfchien vaa. dienst wezen? Dus luidt het:

Wijn vriend, fprak Max, wat zal ik, arme bloed, toeh maken? Dat helfche wijf! het is niet uit te ftaan! Hoe zal ik dit gebroed van draaken , O randt mij toch ? hoe zal ik haar ontgaan ? Zijn vriend, een Doctor beider rechten , Een man , die altijd raad en uitkomst vinden kan: Gij zijt, zoo antwoordt hij, en blijft altijd de man. En mannen zijn, zoo luiden onze rechten, Den hoozen wijven niet tot knechten. Doch luister toe, wat ik u raaden kan! Hier op gaat deez' hoogwijze man , Met zijne rechten, op en neder, Peinst, hoest, ftaat, ftamelt, zet zich weder; Houdt, met de hand, bet hooggeleerde hoofd; Slaat zijne boeken op, neemt raad met Cafuisten, Confllie - Schrijvers en Juristen, En eindelijk, wie hadt het ooit geloofd? Mijn vriend! om zulk een duivel te verdragen, Zegt hij, op eenen toon, die max met hoop vervult, Vind ik alleen één middel voorgefiagen; Dat heet o eduld.

Zou het niet goed zijn , als men de fchool van den grooten wijsgeer zeno weder vernieuwde, die zijne leerlingen leerde, om alle rampen te verdragen met geduld? Zijne lesfen hadden die uitwerkingen, dat één zijner leerlingen, door het podagra in den hoogften trap aangevallen . hetzelve dus aanfprak: Gij zult mij evenwel niet dwingen, te belijden, dat gij een kwaad si/'t? Maar dan denk ik weder, was deze ongevoeligheid der Stoïcijnen wel geduld? En of deze wijsgeer al niet C cc, a Wild©

Sluiten