Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 399 >

De Turkfche Groot.Vifier top al osman werdt afgezeten gebannen. Hij ontving het bevel van zijn ontflag met alle bedenkelijke gelatenheid; toen hij uit het Serail kwam, nadat hij het rijkszegel hadt overgegeven , vondt hij zijne vrienden en huisgenooten zeer neerflagtig en onvertroostelijk. Waarom , vraagde hij, zijt gij zoo droevig? Heb ik niet altijd gezegd, dat de bediening van Vifier , naar alle waarfchijnlijkheid , de kortfte is? Ik heb mij nergens anders oen bekommerd, dan op welke wijze ik 'er met eere kon afkomen ; en Gode zij dank ! ik heb niets gedaan, dat mij tot verwijt bij mij zeiven kan ftrekken. Mijn Vorst, de Groote Heer, billijke mijnen dienst , en ik fta 'er met volkomen vergenoeging van af. Hij beval daar op den Hemel te danken , als of deeze gebeurenis eene der gelukkigfte gevallen zijns levens geweest was. Was dit niet een zeldzaam voorbeeld van geduld onder eenen flag van 't fortuin, daar menig Christen Staatsdienaar onder bezwijkt?

Kan wel iemand wezenlijk geduld oefenen, dan de deugdzame, die met epicteet op zijn graf kan zetten: Hier ligt epicteet, flaaf, verminkr, arm, en nogtbans een vriend der Goden ?

Is 'er wel beter fchool, om waar geduld te leeren , dan de fchool van het Christendom? Mag men van een Christen, die het albefluur van God erkent, die van de wijsheid, goedheid en rechtvaardigheid van zij. nen Hemelfchen Vaderde verhevenfle denkbeelden heeft, wiens geweten hem getuigenis geeft, dat hij wel gedaan heeft, niet met recht zeggen: Geen armoede, of vijand, of verachting , of ziekte, of verlies van vrienden, of ballingfchap , of vervolging is in ftaat, om zijne rust te ftooren! Geduld is het anker, waarop hij zich verlaat, en beftendige gerustheid dc kring, waar in hij zich beweegt!

Kan zulk een Christen zich niet geduldig aan alles onderwerpen? daar alles hem moet medewerken ten goede? heerfchen zijne vijanden over hem, jaagt men hem van de eene plaats naa dé andere, moet hij balling 's lands zwerven, geduld! Alles heeft zijnen tijd, en de lotgevallen der wereld zijn onderworpen aan

eeü

Sluiten