Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL,

(No. 5'.)

Wat is Wraak?

Vriend Vraag-al ?

Cjfrij hebt daar zütk één fraaiS vraag gèddSri, iVai is geduld? en daar zoo van jobs geduid gepraat, dat ik lust gekregen beb, óm u ééns eene vraag van eehe afidere riatulir té doen; té weten: Wat is wraak? Hét heugt ü nog wél, vriendfchap! toen ik gevraagd had 2 tVut is eendragt ? dat gij toen uw bést deedt, om tei Vragen: óf iwèedragt evenwel ook niet in veele gevdllen nuttig was? kijk, als ik daar nu eens wraak van nam? heen : dat klinkt wat fncrpend ,• dat ik mij hu revengeerdi, zou dat niét wel zoo zacht toonén? Zijn onze llataaffche ooren ook niet al wat weeker en tedefer geworden, dan zij wel piagten te zijri? Nu wfaak of r<i'enge? het zij zod ; witht als ik op dezen toon Voortging, zoudt gij en üWe lezers uw flaapmüts wel mogeii opzetten, en wij zouden de heele wraak, daar ik over Vragen wilde , vergeten : Wat is dan wraak ?

Misfchien vraagt gij, maar jorïs ik keh u, dit gij 2oo zacht zijt als een lam , én als een echte Nederland der, zón lijdzaam, Uithoofde van de natuurlijke traagheid van uw water - an (lijmachtig temperament, hoe komt gij nu zoo wraakzuchtig, dat gij vfaagt: watts ivraak? Maar moét ik op zoodanige vraag niet wéder vragen: wél lieve hemel! is dan de vraag-al bok een cbhfequeniiarius geworden? Wat beest is dat? vraa'gf gij? Ja vraag-al! Zou ik wel tot de behandeling vïn dé vraag, wat is wraak1? komen, als ik ü eenenettti afbeelding van een confequentinrius zou willen gevéh j* Zal het niet best zijn, dat gij het eens bij gelegenheid aan uwen Wijk • predikant, of aan Uwen Fatheer, üf aau Ddd itWeü

Sluiten