Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tiwcn pastoor, vraagdet? Want heb ik niet door zulkê Confequentinrii al hooren disputeeren, welke religie, ik Wil zeggen , wélke fecte of de vraag-al mag toegedaan zijn ? Kan ik u wel heter verzenden , dan tot dé Tlieologanten, maar zij moeten polemici wezen, om ce informeeren, wat een confequentiarius is ? Zouden zij niet onder de Theologanten bekend zijn, die zoo veel ketters kennen? maar zou ook een rechtskundig advokaat u niet te recht kunnen helpen ? of zouden de politieken vrij zijn van de befmetting der Cónfequentiarh? Maar kunt gij mij dan niét met drie woorden zeggen Joris! wat een Confequentiarius is, opdat mijne lezers 'er ten minsten iet van' begrijpen? Een Confequentiarius is t.. is... is * - - iemand, die verftaar, hetgeen gij niet gezegd, die begrijpt, het geen gij niet gedacht, die u befchuldigt, verdoemt, ftraft, om het geen gij zelfs niet gedroomd hebt. Is dat niet eene booze ketterij, vriend vraagal? Zou men' wel in eene maatfehappij veilig leven kunnen, als zij de overhand nam? En zou dan mijn vriend vraag» a l zelf een Confequentiarius wiüen wezen ?joris weetgraag vraagt: wat is wraak ? ergo .' j o r i s is wraakzuchtig! Ei! ei! v/elke' een gezicht? dat mannetjens in de maan, en Vuurige draaken in de lucht ziet, al fchijnt zelfs het noorderlicht niet?

Wel hoe lrom ik dan aan de wraak ? Luister. Daar lees ik in de nieuwspapieren, dat de Mexikaanen, de nakomelingen der oude Tncas, het in 't hoofd gekregen hebben, om hunne oude voorvaderlijke vrijheid te hernemen , de 67anj'aarden , hunne heeren en meesters zeden de tijden van coRTEsen pizaro, te verdrijven , en wraak te oefenen van dat zoo onnozel vergoten bloed hunner voorouderen, het welk die Spaanfche helden , uit ijver voor de voortplanting, van het Christendom, zeiden zij zoo niet? geplengd hebben.- Of het waar is, wat de Couranten daar van fehrijven? moet de tijd leeren? Zou het dan in allen gevallen wel de eerfte leugen zijn , die de nieuwsvertellers ons mededeelen ? Genoeg! op het lezen van deze omwenteling was het" immers natuurlijk , dat de vraag bij mij opkwam : Wat is wraak?

Onze denkbeelden wandelen nooit alleen, zij flachten veel eerde munniken , en houden elkander gezelfchap, dit is een itokregel in de verhevenfte wijsgeerige

Tbeta

Sluiten