Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 404 >

werden, weet men niet zeker, de edelen en fteden, of Prins willem en Graaf lodswijk, gelijk de fchrandere blomhert gist in zijne gefchiedenisfen van hes yerëenigd Nederland enz. onder het befluur der Princen van Oranje en Nasfauw, (in 't voorbijgaan zoo leze ik In de editie, die thans voor mij ligt, van waar komt dan dat bijvoegzel in fommige onlangs in de Couranten gedaane advertentiën van dit werk,- welke hebben: onder het 00dlijk hejluur der princen?- enz. ) Nu zal ik met de woorden van dien doorkneeden gefchiedfchrijver vertellen, het geen ik eigenlijk bedoelde, en ik vraag, oi het niét tot mijne vraag: wat is wraak ? dient ?

,, De Hertog van aarschot, die bij alba wel gezien was, dit praalbeeld naauwkeurig befchouwende, vroeg alba hem, wat hij 'er van dacht? waar op aarschot zeide : Dat de troniën onder zijne voeten zulk, een grimmig gelaad toonden, als of ze wraak dreigden., indien ze het ééns konden ontworstelen."

Maar is het nu,, na zoo veele preambules niet hoog tjjd , dat ik op mijne vraag kom : wat is wraak ?

Dulcis vindiüa mali !■ de wraak is zoet! was het zeggen der ouden , en het fchijnt aan het menschdom vrij, natuurlijk , wraak te nemen wegens aangedaane belediging gen ; was bij de. ouden zelfs de zoon niet verpligt, om zijns vaders dood te wreeken met het bloed van zijnen, vijand? Heeft deze bloedwraak niet nog heden ten dage plaats bij de Arabieren ? Hadt zij ook niet plaats bij da oude Hebreen?- Vindt men niet. dat de ouden haair en nagels lieten groeien, tot dat zij wraak geoefend hadden over het geen, waar door zij of hunne, voorouderen beleedigd waren? En werdt dit haair, wanneer 'ei Satisfaüie genomen of gegeven was, niet plegtig aan de Goden gewijd, ten teken dat de wraak voldaan was?

Deedt Lumey, Graaf w.n der Mark, niet een' eed, volgends die oude Conftitutie, dat hij zijn baaiJ niet zou laten fcheeren, voor dat hij de dood van e &• mond en hoorn gewroken hadt, en heeft hij niet confcientieus zijn woord gehouden ?•

Is de mensch van natuure niet geneigd tot alle kwaad, en dus ook tot wraak? Hoe zegt salomo: de druk' kinge der neuze verwekt blted ? Zeker iemand ademde wraak, men hieldt hem de woorden van FAULUsyoor: als uw vijand hongert, geeft hem te eten, als hij dorst

heeft»

Sluiten