Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDE,

WELKE MEN HOUDEN ZAL BY DE AANSTAANDE

PLECHTIGE BEGRAFENIS

Van den Beruchten Schryver der DIEMER.MEERSCHE COURANT,

THEODORUS van BRUSSEL.

Het teegenwoordige Taifoen, 't geen zoo veele heete dagen uitleevert, maakt het volftrekt noodzaaklek zich zoo ras mogelyk te ontdoen van alles wat eenige befmetting zou kunnen veroorjaaken, en wel inzonderheid van fchepfels welke, den adem uitgeblazen hebbende, nog naar hun dood doen vreezen, dat zy de lucht zouden infeéteeren en dus droevige gevolgen veroorzaaken.

Deeze reeden is het, welke de Bloedverwanten van wylen den beruchten THEODORUS van BRUSSEL, alle mogelyke fpoed heeft doen maaken, om het Lyk fchielyk ter aarde te doen beftellen, en tot dat einde hebben zy bepaald Woensdag den 3 September, zynde het buiten hun vermogen geweest, hoe zeer de fchnkkelyke j\ 2 itanK

Sluiten