Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

Eindelyk dient ten fiotte, tot Bericht, dat de plaats daar de Overleedene ter aarde zal worden befteld, is op de VOGELWYK, buiten Amsterdam , daar zyne beenderen de verdiende ruse zullen kunnen genieten by de overblyffelen van lieden, die veelal in hun leeven met de nobele fentimenten van onzen nu afgeftorvenen Bloedverwant en Vriend overeenkwamen ,en die daar tegenwoordig nog hangen, zitten, of reeds putwaards zyn nedergedaald.

Om des te meer achtbaarheid aan de Staatfie by te zetten , zullen een paar knechts van Mr. Jan van Haarlem, verzeld door de Dienders van de Watergraafs-Meer , naast de Horde, met gedekte hoofden, gaan. — Deeze lieden zullen ook gebruikt worden om het Lyk uit het Sterfhuis te haaien en op de Horde te plaatfen: Ook zullen zy by het Monument by de Begraafplaats, reeds voor veele Jaaren gereed ftaande , het Ampt van Doodgravers bekleeden. .— Over Aanfpreekers of Bidders kan men zich nog niee bepaalen ; uit het gros, 't geen zich daartoe edelmoedig heeft aangeboden kan men de Boekverkoopers Gartman, Nutbey en de Geyger niet wel voorby gaan. — De eerde de Uitgecver zynde van dat mooije Stukje de Engelfcbe Tisranny; de tweede van 't Onmondige Kind ; en de

derde van de Catalogus van George Rcx. .

Zulke Helden verdienen althans by deeze gelegenheid alle mogelyke eer te worden aangedaan. — Wy vertrouwen dat zy hiermeede genoegen zullen nsemen, te meer daar wy hun kunnen voorfpellen dat 'er eerlang grooter beloning voor hun te wachten is. — 't is waarlyk eene zeer

moeilyke

Sluiten