Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sHERTOGENBOSCH. TONEELSPEL, u

moest weezen.' -. bang, naamlyk, om de Dwinglanden, om de Verdervers van myn Vaderland in de hand te werken.' bang om de vryheid , die de Franfchen ons aanbieden, voor 't hoofd te helpen ftooten,of den doodfteek te helpen geeven.' bang, om myn goeden naam, myn deugd te verliezen, door myhe patriottifche grondbeginzels te verzaaken, en omopenlykden verraader te fpeelen, door op hen te fchieteu, die ik als onze vrienden en verloflers heb helpen inroepen. Wat zegt gy nu van myne bangheid?

MAGDALENA.

Vergeef my myne voorbaarigheid, myn lieve Karelj zulk een bangheid is een verheven deugd, een onverfcurokkeh heldenmoed in een Patriot. Mogten alle Vaderlanders zo bang zyn; dan zouden er zo veele handen niet werkzaam weezen, om den troon der haatlykfte en ondraaglykfte dwinglandy ftaandetehou* den.

FERDINAND.

Jongen! gy hebt braaf gedaan! zo waar als ik leef, gy hebt braaf gedaan. Ik zelf zou niet anders gedaan hebben. Men moet zyn Vader eeren en gehoorzaam zyn, dat is waar, en het is een zoon, die verachting en vloek verdient, wanneer hy zulks niet doet: maa? dan moet een Vader ook redenlyke dingen vorderen.

— Hoor, Karei.' wanneer een Vader iets bevee-

len durft, dat tegen de pligt van een kind ftrydt, of int ren uadeeie ea ten verderve v»a Uet Vaderland, de B 3 Vry-

Sluiten