Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sHERTOGENBOSCH. TONEELSPEL. 33

gy dikwils hard op: daar luister ik dan naar, en dan hoor ik u dikwils, - op zo een verliefde toon, weet-

je? - zeggen: Kees.' -. ach! Kees! beminlyke

Kees! o! was Kees al t'huis.'en zulke veelbetekenende uitdrukkingen meer, die ik allen, offchoon ik niet geleerd óf verftandig ben, echter in den grond verfta. Wat zegt gy er van. Juffrouw?

ELIZE.

Wat zou ik ervan zeggen, Catharina? Ik behoef het niet meer te ontveinzen. Het ftrekt een vrouw tot

ëer, om een rechtfchapen Vaderlander te beminnen.

Ik ben thans vry , en behoef niemand, in dit geval, te

vraagen of rekenfchap te geeven.

CATHARINA.

Dat behoeft gy ook niet, Juffrouw.' dat is ook zo! «aar hoe zult gy het dan met dien armen drommel, met mynheer Muscadin ftellen .? Dat borstje verbeeld zig dat hy vast met u trouwen zal.

ELIZE,

Dat zult gy zien, als Kees t'huis is.

CATHARINA.

Hy zal verbruid op zyn neus ftaan kykeri.

ELIZE.

Zwyg maar ftil van den gek. Hoor eens, Ca.

tharina.' gy moet twee kamers gereed maaken. Ferdiiiand en zyn dogter komen hier logeeren.

CA-

E

Sluiten