Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

22,

Zullen in 't onderhouden van alle deze provifioneele ponden , doen handelen cn befobnecren, naar hun lieder uiterftc vermoogen, en bezorgen dat daar tegen niets gedaan worde, voor zo veel in hun is, en zy daar van kennisfe zullen krygen , of het zelve reeds gedaan of ondernoomen zyndc, zo veel in hun is doen weeren of hcrftellen. 23-

Zullen voorts ook de magt en het vermogen hebben , om voor Stads reekening alle vereischte debourfes te doen , zo tot het falarifeercn van een competent getal van bedienden, by provifie door hen zelve aan te Hellen, als tot goedmaaking van alle verdere onkosten en te doene verfchotten, zullende het montant der door hun op te geevene fommen, aan hun telkens, opfchriftelyke re. quifitie van den Penningmeester, daartoe uit hun midden te benoemen , uit de Stads Kasfe tegens een bchoorlyk Recepis, ter hand worden gefteld; mitsdien aangaande Collegialiter verantwoordelyk blyvende aan de Provifioneele Municipaliteit.

24.

En refervcert dc Provifmtek Municipaliteit

aan

Sluiten