Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( « )

{trekken, presfant zyn, en niet dan met naatdeel uitftel konnen lyden, tot dat 'er eene Legaaler aanftelling kome, en over het verdere delibereere en beflisfe; hier omtrend vertrouw ik dat ieder met my van gevoelen zal zyn, dat het zo evengemelde namentlyk, het geene noodzaakelyk is , en geen uitftel kan 'lyden , meer dan genoegzaam , ja meer dan uitvoerbaar zal bevonden worden.

Ik vertrouwe dat men het al weder met my zal eens zyn, wanneer ik zegge: geeft het presfante en noodzaakelyke zo veel arbeid, dan is het immers onnoodig ; zyn zo kostbaaren tyd optehouden met onnuttige of ten minften onnoodige dingen te bepaalen, en tot de uitvoering derzelve te refolveeren; 'er zyn niet alleen voorhanden foortgelyke Refolutiên van onnoodige dingen uittevoeren, maar zelfs tot uitvoering der zodanige beflooten , als waar omtrent het Provifioneele geheel uit het oog is verlooren, en dus niet kunnen noch mogen uitgevoerd worden, althans geenzins zo lang het Provifioneele nog zal plaats hebben, ik bedoele hier mede refolntie, als die, omtrent deWaapenen zo in de Kerken als voor Huizen, Koctfen &c. &c. zyn genoomen, het voorftel tendeerende tot het neemen van dusdanige Refolutie; ja de Refolutie zelve kan de beste oogmerken hebben , en wanneer men alles hoort waar mede dusdanige propofitiën konnen worden voorgedraagen en onderfteund, dan vindt men fomwylen niet dan reden om 'er voor te Hemmen , dan dwaalingen zyn menfchelyk en ter goeder trouw dwaalende kan men geenszins condemnabel zyn. Even.

Wjül

Sluiten