Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

. veryeri en verder alle luxe of pracht werden eensklaps as begraaven en duizende handen geraakten leedIg , voor welke dus geene andere refoui ce o'verbleéf dan de Armeeën te gaan verfte ken, aldus bereikte men deszelfs Üaa:kundige óógmerken ii Vrankryk. en men zag met genoegen het gewenschie fucces 'er van; naam<Ttyk, dat. de Fianfche Armeeën zo menigmaal viooi-jéus waren, even zo zeer uithoofde hunner tanykheid als door hun boven allen lof verliet ven moed en dapperheid

M n hefc+ouwc nu eens met attentie de Stad Amfterdam, om die eige reden en motiven te vinden, weike in Vrankryk de evengemelde oorzaaken Zyn 'geweest van veele genoomen maatregelen; moet men dan niet vraagen waar toch is hier die Adel of die Geestclyken . welke ons door hunne ingebeelde grootheid zoude verasten of onderdrukken? Dit moet een Spook zyn, 'r welk niet beftaat dan alleen in verbeelding. Wie is hier IsTeöotiant, Koopman of Ambagtsman, welke niet ongegeneerd leeft en ieeven kan, na maate zyn faculteit of wezenlyk vermoogen hem ruimte geeft ? Wat kan 'er dan voor reden gevonden of flegts voorgegeeven "worden, om zo veele oude Amfterdamfche Familiën onaangenaamheden aan te doen ; om hunne oude Familie Wapens zelfs van hunre huizen af te doen neemen : wie toch., vraag ik, al weder, vindt zich van de Oranje Vrinden béleedigd door het zien van het Wapen •van de verdientfeh ke familie van Hooft, zo als het nog voor hec bitlis van den 90 Jaa-

ri-

Sluiten