Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

Rok te doen draagcn, toch niet volkoomen de gelykheid zal doen ondervinden, zo lang zy alhoewel reeds met een gerevoiutionneerden Rok, echter nog fteeds agter op , en nie-t in de Koets, op, de Vloermat, en nut in de Zy> kamer geplaatst worden.

Wie zal wyders tegenfpreeken dat de bekende Rok of Lcvery van een Huisbedienden niet bonderdmaaien te weeg brengt, dat zodanig een bedienden uit vrees door deze Rok bekend te zullen zyn , wederhouden wordt van d'een of anderen ftap of buitenfpoorigheden te begaan, vreezende dat het ter kennisfe zoude koomen van den geenen waar van hy kost en loon trekt.

Wie is de Koopman of Winkelier die niet greetig eenige goederen ter bezichtiging mede geeft aan zodanig een bedienden, als welke uit hoofde van deszelfs kleeding, hoe eenvoudig ook, echter bekend is, te zyn in dienst vaneen fatfoenlyk man, aan wien men zyn gantfchen winkel kan vertrouwen, daar ingeval dat dezelfde huisbediende niet voorzien ware van een noodig diftincl teeken, in de meeste gevallen, namentlyk in winkels, op ordre van zyn Patroon, het een of ander vraagende, ten antwoord zoude bekoomen: ,, gy zegt te „ koomen op order van N. N. 'er is geen 9, het minste bewys dat het wezenlyk zo is, voor die u zendt heb ik, en met reden, „ alle crediet, doch heeft men het noodig 9, gevonden u op een andere dan eene ge3, woone wyze te kleeden, zo volgt hier uit, „ dat het by my en veele andere noodig is „ geworden , eigenhandig fchriftelyke orders „ te brengen, voor het geene gy vraagt, en

„ in

Sluiten