Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C u )

municipaliteit of regeering der Stad, alwaar de ontvanger woonachtig is , ren dien einde te benoemen : welke Esiayeurs of Züverfmeeden, na by hunne aanftelling den Eed van getrouwheid in handen der municipaliteit of Regeprirg , welke hun heeft aangelleld , re hebben afgelegd, het voorzeidè ongemunt Goud en Zilver , op kjftea van den Lande zullen weegen, des/.elfs waar.le bepaalen , en daar van het gercquiuerd declaratoir uitgeven; in welk declaratoir zy zullen moeten Hellen den naam des Eigenaars van het gewaardeerde , de fpecificatie der ftukkeu die gewaardeerc zyn, mitsgaders derzelver gewigt en waarde.

Art. XX1L

De Furnisfementen zullen moeten gefchieden ten Comptoire van de ontvangers in de lieden of ter plaatfe alwaar de geene, die» 't *y voor zich zelve of voor een ander furneert, zich bevind of zyn domicilium heeft , en zulks tegen een genummerde quitantie, inhoudende den naam van den geenen, voor wien gefurneert wordt, de fom die hy furneert; het beloop der gemunte Goude en Zilvere fpecien, op 's Lands Comptoi.en gewoonlyk gangbaar; het getal en beloop der dubbelde en enkelde F-anfche kroonen, het gewicht en de waarde van 't gemunt goud en zilver — en het g-;ta] en jCapitasd, dc« promelT.n van de natiönaale beleenbank — rvfpectivelyk ter voldoening van het furmsfement ëeëmplojeert — zullende mede door den furneerder moeten opgegeven worden, of hét furaiflsment voor ééa of meer termynen gefchied.

Art.

Sluiten