Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 6 X

troKken- 6 tyden! Ö zeden! d vryheid! ó gelykheidj

rrechtvaardigheid! 6 nauw.verknoehte broederfehap wist zal het in het e nde t*t uw alle heen? — is Let wel waarheid het geen my door de mond van die man Zl even in myne oóren klonk ? heb ik alles wel ver£uP zoude ik my niet bedroogen hebben? - neen, neen het is maar al te waar, de woorden waaren vertoanbaar, en™ was niet van den recliten weg wanneer fk mi ogenblik van te vooren tegen iemand m myne «dachten fprekende ik myn zeive door die fmeerlap het fa de b • ni wenichen. - Is men nu niet nieuwsgierig om te weten waarop alle deze praeludiums zieii ? mogeïvV ia mogelvk neen; maar de waarheid moet dog geSÊftjSSS het is' voor het volk van een groot ge-

fJzer \oo hy het ^^^SSSSSi onze ooeen blinkt. Den man in wien k het meest

" Es benSgelvk'gebleven. Voor den 22 January fpeel" a hl Pen kleinë, nu feeslt hy een grootc rol. Ecu " de h? !n iSn was eenoog geweest om mv uit de cl, " r0^TviZSnSSe ik gedompelt ben. In " dlfvemoSÏüet ik my by hem

" 'M^—er ik dan moest wederkomen - morgen " Vr Fho,an woord, maar een weinig vroeger - den

" Tr^^^^ fprccLnVyl hy niet " fJlS' Repreferaant In eene l*^»"* 5 "as.ü Ik vertrok en hield my om de hoek pran J**^

Sluiten