Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i« X

fchaaiurood worden over de gruwel en. die den Vertegenwoordiger van het Volk in deszelfs naam begaat! verongelyking zal gm geen plaats meer vinden! verdiensten" zullen werden beloont en onkunde zal niet meer worden voon-.e/faan! de 'Patriot, de weldenkende , de waare Patriot, zal nu ouderfcheiden worden van hem die zich zelve vcrdienstelyk zoekt te maken, door eene opgefmukte naam die hy aan zyn aangenome Patriottisme geeft! men zal den Patriot befchouwen gelyk hy befchouwt moet worden! beöordeelen gelyk hy moet beoordeeld worden, zoo namentlyk, dat geene woorden, maar dat daden den man zullen kenfchetzen of hy wezentlyk den man is die hy uiterlyk vertoont. — Ja, Bataven ! aile deze vooruitzichten moeten wy van den hcuchlyken dag van 12 Juny verwachten — die dag moet onze al te lang verblinde oogen openen, en ons door eene zalige gelukftaat doen vergeetcn alle die rampen die wy pnder het Schrikbewind geleden hebben. —

Voor den 12 Juny konden wy immers niet zeggen dat wy vrye menfchen waren ? Bataven! is het wel waar dat wy dit zeggen konden? Het is waar den dag van 22 Jauuary leverde ons een vooruitzicht op en wy geloofden dat wy verlost zoude worden van die aterlingen , van die despoten wiens dood te gelukkig zoude zyn, indien hun door een vrye hand den dolk wiefd in 't hart gedrukt. En evenwel, dachten wy niet dat wy na den 22 January recht gelukkige, recht vrye menfchen worden zouden? vertrouwden wy niet dat onze Vertegenwoordigers zonder Volksfchending zouden beantwoorden aan die hcufche verwachting die het Voik van hun had? Zoude een Bataaf het Patriottisme van dc geconflUueerde Vergadering wel een ogenblik hebben durven in twvffel trekken? immers neen! want terwyl ons zoo veele" fchoone vooruitzichten voor de oogen blonken,'zoo vermochten wy redelyk geene argwaan trekken uit iets waar uit zoo veei geluk te wachten was.— Ongelukkige daar wy zyn ! Wy dachten eene fchoone roos te plukken en een tak met dooinen wierd ons in de hand geduwd — wy dachten in onze rechten herfteld te worden terwvl die meer dan ooit vertrecden wierden-— wv geloofden "vry te zyn terwyl wy politieke flaaffche ketens droegen — keteüen die ons misfchien voor altoos zouden nebben vastgeklonken aan de triumph - wagen op dewelke het Despotismus en de Aristokratie

Zich

Sluiten