Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i9 X

zich zelve in de naam van 'tVolk de troon der dwingland)' had opgericht. — ,>,,,.

Maar zouden wy wel durven denken dat den das van 12 Juny niet zal beantw oorden aan die verwachting die alle brave Patriotten zich van die gelukkige dag gevormt hebben? neen zulks zoude tegenftrydig zyn met de vooruitzichten die zy zich van dien dag beloven — zulks zoude beledigen die mannen aan wien wy deJieuchlyke Revolutie van 12 Juny verfchuldigd zyn.

Zoude den eenen Vryman tegen den andere dan 1111 niet rechtuit zeggen mogen; ik ben vry, gy zyt vry , hy is vry, wy zyn vry , gylieden zyt vry, zy zyn vry? dit alles fluit immers de ganfche Vryheid m? en wanneer dit alles nauwkeurig word in acht genoöHiefl dan moet immers uit deze Vryheid zonder tegenrpreeken het geluk van het Bataaffche Volk gebooren worden ? reeds zien wy met verrukking in de nieuwspapieren dat de oproeping der Grondvergaderingen op den iojuly aanftaandc bepaald zal worden; dat de bycenkomst der Kiezers op den 13 van dezelfde maand zal gefchieden, cn dat de eerfie.zitting van het Vertegenwoordigend Lichaam den -1 July plaats zal hebben. Dit begin moet elk weldenkend Patriot overtuigen dat hy de fchoonfte zaak voor handen heeft,

Aan de Schryver van de donder.

Neemt het my niet kwalyk dat ik uw al wederom ïasti'- vall'• gy alleen zvt in de gelegenheid om my Van dienst te' zv"n. vermits ik weet dat gy goede vrienden 111 den Haag hebt wooneu die uw onderrichten kunnen \ an het geen waar aan my veel gelegen lcgd. Ik v, ifcfe « el veeten of die de Beere die op den merkwaardige cfag van 12 Juny is gearresteerd geworden, die zelfde IeBee{re is die onder de Brabandfche Sans Cu'.ottcs heeft gediend, en met een zeker meisje heeft gclogcert te Anty werpen in het Logement genaamt de Tinne Pot, uit welk Logement hy vertrokken is zonder betaald'te hebben 3 Waarom mv aan 'deze zaak veel gelegen is, is, dat ik een weddenfehap van twintig ducaten heb aan:,c}'aan met zeker iemand die my wilde betwisten, dat de lieprcfcntamon nooit fchuiden maakten, en wanneer zy die by walmt hooge noodzaaklykheid maken mogten, dat zy°die dan ogcnblikkeiyk betaalden zoo dra zy nun tractement ontfahgen hebben.

c 3 . **:R

Sluiten