Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 28 X

een, om hem te doen vallen. — Is 'er al geen voorbeeld, dat 'er lieden in onmin zyn; en ftaat hier niet wt opt erna aken, dafzv door het uitkryten m nieuwsbladen , en vooral in de constitutioneels vlieg, op middelen bedacht zyn, zich te wreeken ? — Veellicht -waant gy, dat hun daartoe de middelen ontbreeken ; dat zy niet in ftaat zyn, iets bedillends te kunnen aantoonen, op liet tegenwoordige werk: dit kan mogelyk zyn, doch niet zeker. Hy die op den gliboengcn baan loopt, heeft zoo fpocdig zwaangheid van uit te giy<len! Leest deeze gttlde les, en maakt u met mets vro-

lyk, dan het geen exteert! De fchr ander ft e

Staatsmannen , hebben meer dan eens gejtruikeia , ja zelfs doodelyk gevallen.... hoe ligt derhalven kunnen zy ftruikelen , die de beginzels der ftaat kunde nog met ■ eens by ondervinding hebben doorlooïen , en ons daardoor voor andere gebeurnisfen bloot ft ellen- _

Bcgrypende dat deeze laatfte paslage eene uitweicnng was, die niets afdeedf, vermits alles op veronderftcllingen ruste, gaf ik myn tegenftreevcr zulks te kennen; dan by was bp alles gevat, cn bracht my fpocdig geheel tot zwvgen.

Eleiidig beöordeelaar van zaaken, dus vong hy aan, gy die over politieke gefchillen wilt r edeneer en , en onder tusfehen een vreemdeling in uw Vaderland zyt. Jdreet gy niet, dat het Bat aafjche Volk eene Staatsregeling heeft aangenomen • dat ieder verplicht is naar dezelve te handelen; en dat hy die dezelve fihendt, een alt ent aal op 's Volks vry heid en rechten

begaat ? Door wie is de revolutie begonnen , en

-wie hebben de teugels des Bewinds proviftoneel in handen genomen? Zyn het niet de Burgers sfoors (Agent der Marine'), peyman (Agent van Oorlog), gcgel (Agent der rinaniien) , tadama (Agent van Jjffime) en la ilERRE (Agent van Politie), die het provijioneel Uitvoerend Bewind in handen hebben genomen , en ondertusfehen bepaalt de Staatsregeling, pag. 36 en 37, Art. XCV. en XCVI het volgende:

Ied^r Agent is aan het uitvoerënd-Bewmd ailecn , vcrantwoordlvk voor ali' het verzuim of nadeel, „ hetgeen uit 'wanbeftuur, in zyn by zender ïcor „ den Lande mogt voordfpruiten.

De Agenten vormen nimmer onder elkanae,,'ren êeiten aftonderlyken Raad, maar zyn be-

Sluiten