Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t> E

POLITIEQUE

DONDER.

N°. V.

"Donderdag den 5 July 1798. Het ïft-e Jaar der Bataaffche Republiek

A P H S O Ö IE van de POLITICQUË DONDER,

ter ernstige leezing gerecommandeerd.

tiet febynt dat het genoegen zedert eenjgen tyd vari de .waereld verbannen is, ten minden voor" dezulken, welken zich m het Politiek fpcl mengen: dit ondervind ik duiaelyk terwyl geen één fronsje van myn aangezicht kan verc.uynen, of'er dagen wederom historiën op, dia tien anderen 1,1 de plaats hellen. - Deze korte klacht, wan, lang klagen convenieert de menfchen niet, lag op myn hart ulieden te doen, voor ik tot het originèele'oDdislchen van myn breinvat konde overgaan

Cisteren avond vrolyker dan in veertien dagen zyndö, en myn gewoone aria neurende:

13e VTolkftem triumphecr: &c. wierdt my zulks door myn buurman zeer kwalyk raioZ^JS Japende dat ik op zyne idéën eehpasauÜ maakte. Weg was aanftonds de vrolvkhcid _ weg dat vergenoegen, dat wy menfehenkindefen anders oP dit

benedenrand konden fmaaken! Ik wierdt, ondanks

myn tegenovergefteld voornccmen in eene ernstige over-, eenkmg gevoerd, cn vroeg my zeIvc, of ik kwaad aan E dcc.it1

Sluiten