Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 37 X

proeven van allerlei torten; na het zien plengen Van Patriottisch bloed, gezorgd zoudeij hebben, dat geen nieuwe fcheuring ons ongelukkig zoude maakeri', maar wy, het dervende Vaderland, door eene hoogstnoodzaaklyke verëcniging, hoop tot herftelling geeven. — Dan , ongelukkig was deeze gedachte ydcl! Dc Revolutie, m

1795 gebooren, bracht ons geen ander heil aan, dan een gevolg van Revolutien, die den een voor den andere na, het Vaderland allerjammerlykst uitmergelen, cn de Ingezetenen tot den bedelzak moeten brengen! Toen het

lichaam der Staatcn-Gencraal was vernietigd, en eene Nationaale Vergadering in derzclvcr plaats gevoerd, dacht men het gewonnen te hebben : dan, neen 1 de ondervinding leerde, dat men de Aristocraaten nog niet had kunnen weêreti; nadien dezelve van alle kanten, hunne ftem in dezelve v erhieven ! Even verre was men dus gevorderd; — de tweede Nationaale Vergadering, gaf weinig meer hoop, zoo dat eene geduchtcr maatregel noodzaaklyk was geworden. — Den 22 January was hiertoe bewaard, cn toen was het, dat men dacht den dooddag aan alle de oudermvners van 's Volks geluk gegcevcn te

hebben! Zy ciie het groote doel der Revolutie van

1795 wcêrftreefd hadden , wierden gevangen genomen , anderen gedenonceerd, waardoor men geloofde de vrees algemeen genoeg gemaakt te hebben.

Wat ra dien groot en dag. gebeurd is, weet gy: eenige vleiden zich, naar verdiensten beloond tc zulten worden; anderen, om nu vry , naar de rechte, het genot eens Republicamscb Pureer te zullen fmaaken: — dobberende zwierf men op dc Hoop rond, tot dc gefchillen tusfehen Drcndels cn Ducahge bekend wierden — en — tot dat gefchil door de gebcurenis van den 4 Mey moest vereffend

worden , wederom op kosten van onze Natie!

Altoos afhangend— altoos onze cours naar een cornpas hebbende moetende richten , dat buiten boord was— begeeft 't eindlyk den ondervindryken Bataaf de moed, cm zyn cn dc volgende gedachten gelukkig — vry — te zullen zien, en gelooft derhalven, dat politieke gefchillen . ons geheel zullen beroven van het vrye recht , waarop den' Batavier certyds zoo grootsch was. — De man, die zich altoos in Poppen-kleedercn laat winden, moet ééns lydcn, dat de Crediteurs tot vereffening, den boedel infohent ver klaar en! zoodanig

ftaat het ons ook tc wachten, dat wanneer wy harrewarrende biyven keven , dc Republiek ophoudt van tc be- E 3 ftaan ,

Sluiten