Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3» X

irarm, en den roem van Bato voor eeuwig uiteewischt wordt!

. Ik. Door uw tafreel getroffen, Vriend! wenschtc ik van u wel eens tc weeten, of'de gebeurend van den 12 Juny hieraan geen paal of perk zal ftellen?

Hy. Even zoo min als de voorige. ~ De hoop welke men aan de misdaadige Oranje-party geeft, zal hun weder doen vallen; — zal de verdervende fa&ie, die nu het heil m hun zoekt, tegen hun in het harnas jaagen , en op nieuw eene Bataaffche Aardbeeviug doen geoooren worden.

Ik. Wel indien de beloften vervuld worden, die olH««/gedaan zyn zoudt gy hierin kunnen dwaalcn.

Jfy. Wat beloften! — Zand in de oogen geworpen . _ Denkt aan het idéé over de grondvergadering yan den io JüLY.

(Het vervolg in het eerstkomend Nummer}.

Donderfchen Burger I

Afgetobd in jaaren — in allerlei vakken dc waereld doorkroopen hebbende, ben ik beftand te oordeelen en te ver oordeelen — den JEUGDENDRIFT is vervloogen !

Gy hebt u, vooral in het laatfrë Nummer petoond'' 'geen Poltron te zyn , waarom ik u eene Pastor taaie ConfesJie doe — dat is te zeggen openha ng

Geindigoëerd over veele gevallen, was ik nog meer verontwaardigd, over die Aterlingen, welke, in troulel water zich bedienende, het Vaderland nog meer doodftecken trachten toetebrengen , door hun een lui en vadiig lecven te doen leiden.

^ Veellicht denkt gy, deeze inleiding overtollig te zyn, dan, neen, Vriend! een braaf Militair bedient zich van geen overtollige woorden, maar wel van dat geene, waarvan het rerlyk hart overvloeit. —

In den bloedigén oorlog, waarin Bergen op den Zuom <\c. door de Franfchcn overheerd wicrdeii, reeds NEDERLAND gediend hebbende, hr.dt men my met de Pappot inge'geeven , dat geen Officier moest gepenfioneerd worden, aan die, welke door zyne verdiensten zich zulks hoeft waardig gemaakt.

ü|:tfT9vfr1 ';^'f '3j?<?-

Sluiten