Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& 55 $

van zyne gaaven gelieven gediend tc zyn, eene'zoodanige ondcrwvzing zal geeven, dat gpen 22. Jannary, rioch '12. Juny, 'hem' den Reprcfcntantcn-écharp zal aflichten, maar hy zich zoodanig zal weeten te gedraagen , als iemand behoort te doen, die door alle tyden heen , Reprefentant wil blvven. — Indien, onverhoopt, tot dit ondcrwys zich géén liefhebbers mogten opdoen , nithoofde men hem in het onderwyzeu, even als in het reprefenteeren gefchied is, mogt wantrouwen, biedt hy zyn dienst aan' jn het maaken van GUILLOTINES, en wel met die cxactitude, als men van iemand kan verwachten, die daarvan in een Gezelfchap Wapenbroeders zoo een juiste aftcekening heeft gegeeven, dat hy de proef op zich zelfs gerust wil doen neemen, in cas van ontrouwheid. — Ook wanneer tot deeze Machine geen trek is, biedt hy zyn dienst, in al hetgeen wat men wil, except Wagemakén, vermits zyn geitel gelyk is, aan een Weerhaan , die naar de Wind zyne beweegingen neemt. ■ ■

Hy verzoekt dc Brieven franco te adresfecren aan" de Schutters-Vergadering te Rotterdam.

* * In alle Boekwinkels, waar men gewoon isLofdich* ten tc vërkoopen , zal eerstdaags worden uitgegeeyeu: ZEGEZANG op den BATAAFSCHEN DANICAN , voor den geringen -prys van 12 duiten, die ra

de Maand Juny, van dit Jaar geflagen zyn. Ook

zal in gemelde Boekwinkels uit het Leidsch vertaald worden: de VREES van CA/N, over. het DOODSLAAN van zyn BROEDER ABEL , Toneelfpel in 5 Bedry ven , waarvan men 2 ten Tooncelc zal voeren, zullende de 3 anderen agtcr het Scherm gefpeeid worden. 1

Z E E T Y D I N G.

Op de Schelde is geftrand, het Twccmastfcheepjc, gegenaamd het Bataafsch Geluk, gevoerd geweest door Schipper Zevenhuizen , komende uit Zee. — De Equipage is gered, doch van de Goederen en Papieren is niets teregt gekomen.

By Falkenburg is gebleeven het Schip de Vryheid , Schipper Harmoniüt. — Daar de Zee echter by het afgaan deczer Ril is, hoopt men van de Lading nog veel te bergen..

Aan

Sluiten