Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 59 X

als gy niet beter kunt antwoorden, blyf dan maar ;c huis.

Blyde dat de vent wegliep, gmg ik san myne gewoone bezigheden; fchreefé^ volgende Brief aan iemand, die het in de kop gekreégen heeft , een nieuwe Almanach te maaken, en huurde de jonge, op de dood af, met dezelve na de post.

Amice!

Met veel genoegen heb ik gezien, dat gy voornecmens zyt, een Almanach te vervaardigen, waaruit al de heiligen gefchopt, en gebeuren isfen in de plaats moeten geheld worden , die ons Vaderland heeft opgeleverd.

Om echter dit voltallig te maaken, zult gy, naar myn inzien, vroeger moeten beginnen, dan met het Jaar 1787 of 1795, vermits ik my niet kan herinneren, 'er m dat tydvak zoo veel gebeurd is, dat daarmede dc dagen van het gchccle Jaar kunnen vervuld worden.

Echter raade ik u, niet van de cerfic worstelingen der Batavieren aftebeg'.nnen, vermits zulks meer dan hot:-, derd jaar en voor Christus gei oor te ccn aanvang genomen hebbende, al te omüachtig zoude worden , maar u te bepaalenby het jaar 1517, wanneer Lutherus , Zwwglius en Calvinus het in de kop krecgen, ook dit .land, door den gecstclvken kuur, te verontrusten , cn de ftfen ge beveelcn vair Karei V. , zoo als het lot der meeste ftrenge bevelen is, te dwarsboomen. — Dc öuderfcheiden gebeurenisfeu van dat jaar tot 1566 nagaande, zult oy al ryklyk wat tc doen vinden, vermits toen, den Beéïderiilorm, het plunderen cn overweldigen der Roomfche Kerken beginnende, al vry wat is omgegaan, nadien dc geestelyke koorts toen nog al zoo erg heerschte , dan tegenwoordig dc politieke , cn de menfchen raafender gemaakt wierden, om ter eere van God elkander den hals te breeken, dan thans om ter vestiging van Vryheid, Gclykheid en Broederfchap, de vervolging cn bedreiging is.

Zoo de tydvakkcn doorwandelende, zult gy geen vrees behoeven te hebben, dat de dagen vervuld worden, maar eerder genoodzaakt zyn, een appendix aanteleggen: vergeet echter niet met groote letters aanteftippen de roemruchtige daaden der Prinsfen van Orange, zoo als b\ voorbeeld het belegeren van Amflerdam, in 1577 ; het öproerftooken ter verdry ving der Röorhsehgexmdeit binnen tremeldc Stad in het volgend Jaar; het chbideeren U % va

Sluiten