Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X- 6b X

rn 1582 om Graaf van Holland te worden; dwarsbooming om met Frankryk te bandelen; poogingen om met Engeland maatjes te worden, daarom Leicester het land te laaien verwoesten in 1586; hêt hu uren van geestelvke ootblaazers in 1613; het arresteeren en vonnisfcn van Oldenbarneveid, Hoogefbeerts en de Groot, om daardoor dj hinderpaalen uit den. weg te ruimen ; het tegenItreeven der Staaten van Holland , om de paaien van grootheid uittebreiden , in 1649 en 1650, waardoor AmJierdam op nieuw de achting ondervond; het berokkenen van een oorlog met Frankryk in het gedenkwaardig jaar 1672; het doen vermoorden der Gebroeders de tvit; &c.

Let vooral op het Jaar 1748 te brandmerken ; 1787 niet vry te laaten loopen; enden 19 January 1795 met een vingertje aantewyzen , zoo wel als den 22. January en 32. Juny van 1798, of het vierde Jaar der BataafJche Vryheid. Gy zult hier zeer veel plaifier mede doen , en my bcweegen , om wanneer uw Almanach dooide menfchen fierk gekocht wordt , in het volgende Jaar eene korte verklaaring van dezelve te doen.

Zie daar, goede ziel, geluk op uw werk, en leef behendig, zoo als ccn Almanachmaakkcr behoort te lecyen &c.

.Het/overigevan doezen Brief, dat wat heil en Irocderfchaftbs^sek, heb- ik 'kortheidshalve maar weggeJaaten : als den Almanachmaaker zulks alleen maar weet, 1 hei immers genoeg? Jk weet ook niet of de man "er vel op gefield is, dat ik hem zoo familiair Brocdcrfchap toewensen, ten minsten dat zulks algemeen bekend is, v.ar.i, onder ons gezegd en geblccvèn, denkt hy nog (Toeter naam door zyn werk te verwerven, als immer Augustus, cn Bom hebben mogen crlyngcii.

, Ziedaar, goede Leezcrs! de preambule van dit No. Oordeelt daaruit of ik niet politiek ben, dat de Vlieg ook mag doen, ten rainften wanneer het beestje hpg in

leven is. ■ ■ Myne reftlutic is zoo heilig, dat ik\?ci

nier van af te brengen ben, zoo dat het-zeer mogelvk is, da| het volgent}? No. met het leven cii de kwellingen van ,/!:■'■ zjü Ivgiinien.

'. aart i^tusjchen wel, hetwelk ik ook zoo lang moogl\ k iioop tc doen.

Aan

Sluiten