Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 78 X

Hy. Nu nog iets. Cv weet dat het Intermediair invoerend Bewind, nu o|..angs eene Publicatie omtrent' de tegenwoordige orde van zaaken heeft gxiam th de tegen werkers bedreigd met ilrenge correctie ; hierover heb ik urn gedachten laten g.ian en bevonden, dit de Publicatie thans vervalt, nadien men, volgens de S p sregeling, zyne gedachten vry mag openbaren, cn welke Staa sregelmg nu in volle werking is.

/i. Het kan zyn: ik geloof cok, da. gy hierin freen ongelyk hebt, doch' dat niemand het er' oo an laat komen. Volg .nis de Siaaisregeling vervallen'de Gildons cok, cn ondertusfchen zyn de Voornaamften nog g-vesiigd. — Of;gy een beminnaar of haater der terenwoorihge orde zyt, is my nog onbewust, doch denk in uw doen en hiaten altoos op het agterfte.

Hy. Bon! Zou van Ti{ dat ook niet gedaan hebocn =

Ik. Hoe. zoo?

Hy. Wél die wierdt door de gebeuren is van den -2. january tot Commandant van de Lvfwacht aangei.j'd, cn door die van den 12. Juny wed'"-.

Ik. Dat is een teken dat hy zyn plicht gedaan heeft: deeze wordt altoos erkend.

Hy. Ja, firont met ftreepjes! Neen, dit kunt gy

my met inprenten: die plicht, die plicht! ,Vee"t

gy, wat ik al meer in het Kolfyhuis heb hooren zeegen ? ö

Jk. Neen.

Hy. Dat van Til 's daags voor den 12. Junv, door den toenmaaiigen Prefident der I/erftc Kamer, Rofiveld Cateau, gevraagd wierdt, of hv op de maaltvd in den Doele was-geweest? En dat hy-'daarop ailtwoor.de >ia, doch dat hy het maar gedaan hadt, o;n zoo het een en ander te hooren. Dat hy vervolgens verzekering van trouw gaf, en ondertusfchen, toen het 'er op aan kwam, de boel fraaitjes lfet glyden. — Is dat dan ook plicht?

• Ik. Dat lcit 'cr aan. ~ Ondertusfchen is het al weder een Koffyhuispraatje, waarop men niet kan aangaan.

De tyd myn overweldiger herinnerende, dat hy weder naar het Koflyhuis.moest, marcheerde hy af, met de niet ze;r aan^enaame verzeekcring dat hy my nu en dan een viöte zoude komen geeven, zoo dat'-ik, in het :;cval blyvende, waarin ik thans ben, genoodzaakt zal ' yyn . myn en histigcn Vraager wat dikwyls te. beantwoorden ,

Sluiten