Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «7 X

ïré&èur rVNjr die, door de flag met een tang «p 't

frrument va', den Verrader, dit geweer, hetwelk ch. y croix hceit genoopt daar Parys te gaan, uit de hand éedt vallen.

Voor deeze laatde trek, is het onmooglyk van graseld een trek aantch aaien , een discours dat hem kan erdenken , dat hy het minde idee van Patriotisme en 'ryheid heeft.

Doch, daar de contra-revolutie zich van dag tot dag laarcr in Holland opdoet, daar hetzelve door een Burer-oorlog bedreigd wordt, daar de onliitutie reeds is echonden geworden voor dat dezelve in werking heeft eltcld geweest, daar de oranje-klanten alléén de vruchen van den 12. Juny plukken, die genoegzaam bekend yn voor de vrienden, de Agenten van Pruis'en en Eneland , wat zal men dan te Parys befluiten van deeze raage zending van een Minister-Plentpotêntiaris, die iet bekend is,dan door zyne verknogrheid aan de oranjekuiten en de vyanden van de party der Franfche Bannen ? .

-j= ■ Dusdanig redenccren Franfche Bladen , ZR

paaren de mannen van den 12. Juny niet , ook zelfA niet de winter , daar het bovengemeld Blad Journal, des Campagnes , &c. onder anderen van hem zegt: „ de winter en zyne vrienden , het Comité van Buiten„ landfche zaaken, zyn door dc dag van den 12. Juny „ gefpaard geworden. Wanneer deeze dag niets anders „ dan dit enkele kwaad hadt voortgebracht, om de ken„ nis van het verlies der negen Schepen van Linie te „ hJe!ten, zoude dezelve nog te verfotijeü en te vcr„ bannen zyn." Men maakt reflexien op zyne vriendclyke receptie in Londen , de Hcfflaats van geórge en KTT, .... Ook vau de ontwapening,"de'r'Schuttcrs van Delft fprcekt men met lof, en redeneert over het voorgevalle in Amderdam al vry bedenkelyk, zeggende genoegzaam , dat men de Patriotten 'aldaar verjaagt en Oranje-klanten, die in 1795 afgezet waren, inde ylrfeuaalen wederom aan feit ! ....

Wat dus , vraag ik my zeiver in myn Ton , meet hiervan worden ? Geen knoop kan ik aan iets hechten, en beu dus genoodzaakt op de toekomst te biyven ftaroogen. Dit zien ik, de Revolutien gaan zwanger van drukkende gpldhefiingen , zoo als wv allen weder na den 12. Juny een Plan, fterkér dan ooit, hebben zien vóor-

«ira-

Sluiten