Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9° X

door laster verdeediging te doen gebooren wdéé «htis hetze fde - IK v.vr. #r SBk doen!

1CVfDe ^ v»n Skaad | ^tf^fi^^ **> voorzichtigheid tl

ff*fZf ,k 111 m-vn Tou geb™dmerkt, cn c onder gezet: ,9 JULV 1798, Ï^vaSh jaar'di*

Ik ben derhal ven van deeze voomecmens provifioneel a'ge^an; I. om Hespe op zyn kneukels te komen, . -ernuts n: uit zyne railbnuemcntcn gegronde reden heb van te vcrondcrftcllcn, dat die knaap thans ook vry wat IQ cle melk tc brokkelen heeft Anders had ik hem >ewis over de uitqYukkmg van den Pruislifchen ovcrloope? oncLrncuden; — ncm explicatie gevraagd, over het in zvn her fens rond d waaiend Pian, dat de Revolutionairen en O, anjehlanten onder één dekeh zondek huisvesten, (ik meen echter, dat eenige Goudafche Burgers zich hier over reeds aan het Wetgevend Lichaam hebben geadresseerd, ichoon cr nog niets van .bekend is): — ik had fteta gebeden over dc aantooning van zyn konst, waardoor hy de vuil; zoude letren vliegen, — zoo als hy op het gezicht van myn voofig No.ïg&egt heeft: en "hein emdelyk, uit dc dwaaling geholpen, en gezegd dat den Burger Hemmtnga geen mede-arbeider van dit Blad ia

Ook zal ik "voor als nog geen caraótcrfchcts gèeve», zeo als ik beloofd had. Dc Burgers Monyé, de Sonnavit/e, de Haan, Ondorp, Covers, Hoitsma &c. etc mogen hier wel droevig om zvn , Want waarlyk de confic! larie van myn Horoscoop was zeer °-unli;g voor hun, vermits myne vrienden de Planeeten hun als eerlyke ï*adertauders afmaaien, in welken dc Natie geen kwaade kous heeft gedaan. Doch het is myn fchuld niet, en dit is voldoend genoeg!

Wat zult gy dan fchrvven? hoor ik fommipcn ,dunkt me, vraagen. Dit weet ik waarachtig zelfs niet, cn die ; ■ eau nok de reden, dat ik r.tet op het gewoone uur ben op de proppen gekomen.

Waar blyft He Politieque Donder, bromt men van alle kanten om myn Ton , en dit gegons begint my te verdeden: zoo wel als dat men dan weder zegt, wel weet gy dat met f Hy is ver loden.' ixei/westein en xan iuecht hellen eer.e vip te van den Bailluw over dezelve gehad'; — men denkt algemeen dat dit Blad mit de correspondentie van de politieke blixem voortkomt,

en daarom zal men het touwtje jlrak i'rekken i

7 er-

Sluiten