Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9* x

Nu wfi dc weg recht toe recht aan . op QmJkUs waar ik met doodsgevaar aankwam , verntit, èen pttv

l7^SLl0eThed^>- dk aan ^Kermiskl uen hunne Wagens voor eet. orysje lieten gebruiken, en \Xr

ffrj !"lntnne grachten bcnadee cn , my we

«^^gde^nm^» en al in het Water te wit

den bT Dlt,DorP «^«P ik geen twee vrien-

dh?meï'H,i doonvcekt z7»dc met bloed cn traan cn.

cn »^ar§?; °^^fr&

SoSrS

fchStónT^^ ' ^hi-eeuwcn van ccn party

MS V?ek!'aS ,VUl Fi00ka el1 H« verleidend tuig, hennneide my de Kerm s, cn nu was het me myne vyf uuren volle vergaderirig

PoIiel'Su^irl"^- Tg'V-dc Vc^criKg, daar de 1n°Mkzaamhcid cn wat al meer, op mv "- .mronT £ MB"'^teit rermislic vraagen , om m'v & f aeC2f Kcni,,s. m & Ton te laatèn bekylcen ?

d^i r^1"^-^^^ ' uf£ van meer

dan «me reden, die by my zelfs best bekend zvn. V\«t dan? Koordedansfcn ? Neen! behaivcn dc on

Thv KJSi C1' VaU ?°9rdeH ' cvcn 200 wel ais van Dwarsbalken, waarmede men genoeg bedreigd wordt.

Springen? Neen! ook niet! Kr worden zoo vBCÏcferón, ren gedaan, al was het maar over dc Staatsregeling , d.'t cok ik voor geen fpnnger noodig ben. «fcHm' Tt fcii!et^ PVür? h-t Decreet van den was de Refolutie van hrya Vyfmanfchap. . Mcr mvn 'Jon dan, na het afioopen deezer V>reade-

ffi,VO0,n,r0iIende' hcb ik m-v 8«l*atSt op de Grootc Markt, vlak tegen over $ramus, bykans op dezelfde I mats, waar den Grenadier Meyer zich bcvondt. toen ny voor de ia Juniaanfche Commisfie tot Derewacht

KL^1^ Wosfefen aan beide kanten vanmv

,ichbcndc, op het uur dat tic Menfchen gewoon zyn déJ: *C ™ttlgQn » tïPboef ik geenzints honger te Men, >verp uerhalvcn daarvan de bekreunmg van rr.v a'f, en geel my geheel over aan myn ambacht* om dcór het afluisteren dc wcimecncndc Bafaaffché Burgers iets tc feuüjWtftehaj, hetwelk in hunne en mynekruim dienst-

Wai

Sluiten