Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 93 X

Wat nieuws in Rotterdam ? was myn eerfte -vraag aan iemand, die met «een Franfche Nationale Coquardc op zyn hoed pronkte; cn, eerbare Lezers! het antwoord was zeer ryki

Nieuws in overvloed , maar weinig nieuws dat van het gevoelen van Doctor wichel afwykt. Wy loeven hier almachtig in tweedracht, en zulks is voor het Vaderland en onze Gemeente zeer ongelukkig.

Zedcrt midden November 1797 101 midden Juny 1792, leefde wy zeer gelukkig: het Patriotisme wierdt gekend,

en dc grootheid verbannen. ■ . Wy ademden in dat

oogenblik al de geneugtens in, die ieder menfchen vriend ons immer koude toewetifchcn; Behoeften en verdiensten wierden gewaardeerd , en meenig een Ivdend Patriot voor ccn vetgemest Oranjeklant aan brood geholpen! Dan, helaas! de tyd, die veclcn voor

zoo gelukkig uitkryten, beperkte dit der Burgeren gc-

}dk! Dc vrees heeft voor de geneugte dc plaats

ingenomen , en op nieuw het hnrnasch doen aunaespen.

De Schuttcry, die bloem der Bataaffche Burgermachten , heeft deszelfs glans verinoren , zedcrt dat een groot aantal dcrzelve gefuspendeerd zyn in den dienst, welken zy met zoo veel yver waarnamen. En ofïchoon onzen krygsraad zich reeds twccrnaalen aan het Wetgecvend Ligchaam geadresfeerd heeft, blyft de zaak nog dezelfde. — Waar het na toe moet,' weet ik niet, doch ontevredenheid is hier algemeen op het gelaat te leezen.

[De vertooning van een Goochelaar eindigde een discours, welk ik zoo gaarne hadt uitgehoord: doch mvn Verhaaler beloofde my deeze weck terug tc zullen komen , en dan te vcrvojgen.J

Wederom op de Vinkewacht gaande , ontdekte ik twee heden , die het zeer druk fchecnen te hebben : hetwelk mui aandacht opwekte, toen ik het volgende veruomi: •

l'.erjle. Hebt gy dc Ilaagfche Courant van lieden celcezen ?

Tweede. Neen. Heeft dezelve iets nieuws ?

Eerfte. Nieuws zbo zeer niet: maar daar haat ccn gewagmaaking in van ecu Request, welke dc Burgers JI. Galles cn andere gedimhtcerdc Municipalitchslecdett. aan het Wetgecvend Ligchaam zoude hebben gc pvefenteerd. In v elk Request zy zouden verzoeke;: , wederom in hunne Posten te werd*n hcrlicld • beurelt; my \oorkomt de fotheid zelve tc zvn.

M 3 T t-

Sluiten