Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 95 X

vervuld — en de uitduitiug zal noch aan my, noch aan andere lyders gewis niet gjtfohjeden!

Aan 4e pouticque donder.

Lange hond ik in beraad u tc fchryver.; dan ik hr.dr de courage niet, vermits ik myn verhand zoo veel niet vertrouwde als dat van onze Wetgeevcrs. — Nu echter dringt 'er my de nood toe, en ik zal dus fehryven:

Weet- dat ik een perfoon ben , die zich nog , voor zoo verre dc zeden betreffen , aan den ouwerwetfehen trant houdc, die zich heel dikwyls ergert over datverbasterde, welk men hedendaagsch'invoert.

Onder deeze is vooral de kleederdracht van fornmige vcrwyfde Heertjes, die zich, zoo ik my in ftunnè cc~ quetterie niet bedrieg, in hdt kort wel geheel in vrouwen gewaad zullen klccdcn.

Dan die vervloekte Paruiken , welke ccn party wellustige Dametjes op hunne hoofden dragen, dit ergert my het meest,' vermits zy daardoor de natuur verkrachten , en een geheel contrast vertconen met de couleur van hun vel,

fn het voorigc Jaar practifeerdc men een heffing op de Speelkaarten , waarover Holtrop gewis nog in zyn vuistje lagc'nt, en 'er ongetwyffeid ook het beste'by vaart; nu wilde ik, daar. volgens het verworpen Plan van Gcldheffing , 'er mangel aan dc knak is , dat men op de Jpitfe fchocnen , incroyable rokken , kaalgefchooren hoofden en dames-paruiken eene belasting legde , die ieder zoude moeten billykeu , vermits de weelde, in een Maatfchappy, zoo als de onze, volgens de Staatsregeling , r moet' wórden , het eerst de lydcnde party moet zyn.

Ik verzeker u dat wanneer zulks plotfclmg bewcikftelligd wieidt, cn ipfa facto voor ieder huk ccn Ducaat, of twee Dueaaten, naar iexigpiifie van zaaken, wierdt opgehaald, dén Staat 'cr meer dan één Oorlcgfchip voor zoude kunnen uitrusten; en bovendien bewerken , dat een party wulpfche Meisjes tot den ftaat der natuur wierden terug gebracht.

I ovendien acht ik my verplicht, ook nog tc moeten melden, da: voor een'tweede Plan tot Gcldvcrlcryging *ordt gecreëerd, men eerst een bclkefprong omtrent e

Bil-

Sluiten