Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 99 X

dat den Visfcher Masfanjello een gantsch Land zorda Gouverneeren; — Wie hadt-, Ljuis den XVI op een Schavot kunnen zien nerven-, wanneer hy dit heilzaam glas niet gebruikt hadt; — Wie Willem Vtcn lande uit zien vluchten, niet tegenftaandc hy in 1787 de fterkfte banden metPruisfen en Engeland'toegeflrikt hadt; —

Wie zwyg, riep ik, en laat my liever eens

door dat Vergrootglas des verftands zien. Ik zal my daarom nog twee dagen ophouden.

„ Wel nu, vervolgden hy, indien gy dan begeerig zyt, vervoegt u dan morgen ochtend voor het opgaan der Zonne by my, wanneer ik u al dat geene zal doen befchouwen, wat ik dagelyks met zoo veel greetigheid gadella."

„ Den dag was naauwlyks in het Oosten aan den horifont te ontdekken, of ik rolde met myn gcneele huishouden voor de deur van myn Vergrootglas - kyker , die ook reeds op my was wachtende.

Hier was het, waar myne oogen dat geene zagen, welk zy nimmer te vooren hadden kunnen aanfehouwen. Ik zag kleine verfchyntzeltjes zoo groot worden, ais dezelve naauwlyks in 1900 konden weezen. — Ik zag de groeten aan de voeten des volks verflagen. — Ik zag de waarheid, zonder eenig omkleedzel , ten zetel zitten, aan de beide -zyden gearmd met deugd cn vaderlandsliefde. — De armoede was nog maar van zeer verre te zien. — Luiheid en lafheid lagen voor den zetel verhagen , zoo wel als de nyd voor dezelve geboeid was. — Dweepzucht vlood voor de ftraalen, welke de waarheid op heur nedcrbüxemde. — Belooning reikte heure hand aan verdienften, terwyl jlaverny aan de voeten der vryheid verflagen lag. —' Ik zag eindelyk het eerlyk verft and boven de verwaandheid verheffen, en den mensch opleiden tot dat geene, welk hy weezen moet!

Verwonderd van alle deeze gezichten , vroege ik aan myn vriend , of dezelve ook eene meer dan gewoone beteekening hadden?

„ Gewis, antwoorden hy , hebben alle deeze zaaken „ eene meer dan gewoone betekenis. Het Glas, waar„ door ik u heb laaten zien , dringt tot in de toe„ komst, en doet ons dingen zien , welke vroeg of „ laat. naar mate de lust der verdrukte menfchen zich

„daartoe ftrekt, zullen gebeuren. De grooten,

„ die zoo menigmaal het menschdom deeden zidden ren , -—. die ter volvoering van hunnen heersch„ lust, hutten om ver rukten, de aarde met bloed en „ traanen doorweekten , bet menschdom a-m handen N 3 „ ea

Sluiten