Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 >

' mie rail go Pond Sterling bekomen — die gading heb= ben, addresfeeren zich bij Klugt op de Maiden LanCNo. 244, alwaar de gemelde Mechankke Mookn in deszelfs werking is tc zien.

WAARSCHOUWINGEN.

Dewijl 'er in den tegenwoordig»! tijd verfcheideii Negocimten, en Speculanten verfchrikiijk aan doldriftige heid laboreren, om op de minste tijdingen, Effecten te ■ kopen , of te verkopen en aldus hm. beurs te maa* ken, zo is het dat Aballino de Burgers Pietersen, c. f. waarfchouwt voortaan wat voorzichtiger te handelen, wijl aanmerkelijke verliezen nimmer aan hun oogmerk en intentie kunnen voldoen en hij anders veelligt nog wel eens berouw zoude kunnen gevoelen om voor zijn post te hebben bedankt. Heil.

Aballino Waarfchouwt een ieder ziiner medebur* geren, zich nog niet van noodwendigheden voor den wmter te voorzien, aangezien hij gisteren twee looze ■v-oorkoopers in onderhandeling hoorde die zamenfpanden op welke wijze zij de Aardappelen het beste op prijs

zouden kunnen houden. doch Aballino hoopt i

dat hier tegen zodanige radicaale middelen moogen worden daargelleld doör dien de uitvoer nu gefluit zijnde de prijs niet op den zelfde voet zal blijven, maar zo et zijn weike het Uier niet op aan durven laten komen, kunnen niet beeter voor hun geld te regt komen, dan bij Zwaan op het Spuij No. ,42 , dewijl zijne fchüuren ten eenenmaale met dezelven voorzien zijn. —

Aballino waarfernuwt bijzonder den Burger HFricle. vider in het Luterfche Weeshuis alhier, zich te onthouden om in de Koffyhuizen ontwerpen over de Godgeleerdheid ten offer te brengen, dewijl zulks zeer

wei.

Sluiten