Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taafrehe ftatie door alle eeuwen hebben doen öitrmuitcn — haar onder alle volken eenen roem boven alle Sandmg verheeven, hebben doen verwerven", is ongetwijfle»d de deugd van menschlievendheid en milddadigheid.

Aballino, die zich veeltijds ook onleedig hoüdt, In zyue oogenblikken van uitfpanning, met het herdenken aan het voorleedeue; het zien van het tegenwoordige en de befpiegeling yan het toekoomende, herinnerde Zich,onder anderen, ook de periode in eene der Haagfche Couranten van de Groot en X. voorkomende, alwaar de waarschijnlijkheid tot eene nieuwe onderhandeling met Engeland over de vrije Visfeherij zich opdoet en begon te .eezen; doch door' het ïe'e'zen , herleezen en befchou^ven van dezelve, viel adallino, als zijnde van zijn omzwerven m hoeken en gaatcn van den voorgaanden nagt nog eenigzms vermoeid, in flaap en droomde: •Uat hij zich in een conclave van zeekere liedon bevond, \ve]kc fprceken van te beraamene plans, waar uit zij re- Is hunne winden bercekenden en vreeslijk vergramd w.-,rcn over het verbod tegen den uitvoer van Booter Aardappelen &c. ;doch op eenmaal ontftond er eene flirt/ en de plaats met alle dcszelfs voorwerpen verdweene'n Zijnde, was het of hij zich te Sluis en andere van onze havens bevindende , vcelc vaartuigen ter visfeherij gereed zag cn in dezelve van dis phms en nieuwe uitvindingen, welke grotendeels diar heeuen ftrekten, om door ëérie vangst alle dc geieedene fchaade,döordc fl'remïning der visfeherij Holland tocgebragt, te hcrflclleu. — Eensklaps vertoonden zich weder die Iceden, welke 'Wet hem in die conclave waren geweest, zij maakten Contracten —- gaven en ontvingen geil, ~ loofden

■Prrarnen uit en wilden zo het lchcen de Cabbél-

Jaüwen onder de Engelfchc wallen met een deeg van Hóllandsche Booter en Vriesfchc Aardappelen gemaakt

gansch weg visfehen. 'aballino', aan wieh dit

61!as vreemd voor kwam , meende met ecu verfchriklijke Item na de reedenen hiervan'te vraagen ; doch wierd te gelijk wakker. Nu lachte aballino over de zotte droomen aan

welt

Sluiten