Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reld bloot, en des noods, om toch geen gjsfingen Oro eenige fpelfout te maaken, het nummer en de wooiv plaats 'er bij, kijk ik wilde wel, dat gij al uitgefchreve» hadt; meenig een, die nu het zwakke vleesch moet tegengaan; en anders wel eens gaarne zo in ftilte wilde zondigen, zal hartelijk rerheugd zijn, zo dit gebeurt.

PI ETER db STOUTE. ANTWOORD.

Het is maar eene waarheid, geen haatclijker mensen in het oog van een ftille zondaar, dan de geen, die hem in zijne wegen nawandelt, — zijne ontugtige en zedelooze bedrijven der waereld openbaart, hem het Mom van geveinsde deugd ,dat dekzei van één zwart verffchroeï. de ziel, onder hetwelk hij zig als het ware wegdringt, ontneemt; en hem der waereld voorftelt gelrk hij is.— Is dit ook uw geval Burger de Stoute? vreest gij 'dat Aballino , die nergens en overal is, u het kwaad der ontugt en zedeloosheid (of zwakte des vleesch zo als de Mennonieten het noemen ) dat onder de zonne gepleegd word, veelligt al te kragtig zoude doen gevoelen ? —

Hi! hi! is het daarom, dat gij en zo veele anderen met u zoo raazen entieren op alle weekbladen, die gij als Libellen doet paroisfeeren, om dat de zelvcn de haters der _vnjheid bekend maaken, de belagers der Maatfóhapp,. ontmaskeren en den zcdeloozen dweeper in Zijne losbandigheid doen beperken ,

Neen! de Bataaffche Natte heeft plegtig de vrijheid der drukpers gedecreteerd, dit troetelkind Lr volk s Z

Repubhcams vernuft-en mmmer zal één Bataaf tot deszelfs kiniftemg m ftem geven, immers de c££th£ en fermiteitder zuiken, die door de drukperfe de ^ ken met hunne gevoelens bekend hebben gemaakt zou den met verontwaardiging op dien geenen „eerzien dt dit trachten weder te beletten —nir T v u «Ito, h flet uitwe^el/taarToo^?^^»

de

Sluiten