Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 44 3

5. Um «nsklaPs daalde de g°dinne der wijsheid ne"

dér eii fprak tegen den volke aldus:

4. Zie toé,, mijne kinderen, dat geené declame»rénde weetnieten'"uit uw midden opftaan , om doo? fchijnfchooue woorden uw vertroüwen te Winnen.

S Maar wacht ü zorgvuldig voor deeze valfche Propheeten, weert ze uit uw.middén, want zij bezitten een dubbelzinnig harte.

6. Zie ook vooral toe, dat geéue voor-werpen ondei Uw midden verfchijncn, die bankbreukigen zijn.

7. Nochte duld niet, dat 'er ambtenaaren fungeeren, welke als zodanig bekend zijn en aan het accoord met hunne crediteuren gemaakt met voldoen.

8. Maar zorgt dat de Staatsregeling in alle deszei» deelen onverkracht en ongefchonden blijft , want dit .» de waarborg uwer vrijheid, de fteunPüaar_uwer■ pe foneele veiligheid en de beïchermer uwer eigendommen.

9 Past dus vooral op, dat alle Ambtenaaren flemgerechtigde fiurgers zijn. -* ,

10 Gce-t uwe ftemmen aan beproefde mannen, aan deugdzaame, eerlijke en kundige Vaderlanders.

11 Stelt geen vertrouwen als in uwe eigene onder, ^•vinding en het gehouden gedrag dier geenen, welke

^HSnif Stoos, dat van uwe keuze ook het toekomstig lot van uwe broeders en kinderen afhangt. i3 Ende de zegenende nagedachtenis uwer nakom»

Unfren zal uw loon zijn. A

fl Toen nu de godin der wijsheid deeze woorden ^efprooken had, vielen er verfcheidene maskers ter

"fc'Ende het wierd den volke klaar en helder voor de oógen, zo dat zij hunne waare vrienden van heimelijke vijanden konden onderfcheiden. ■

x6 Ende manjet, moet en giesen ftonden op, Seiden amen en zongen den Lofzang van minerva,

(Cap. 3 hier nO

Sluiten