Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuchtenden Burgers, vereenigt7u7ziet hoe de 'orange* pauij zien vereenigt, wanneer het huniu zaak betreft, bedenkt, dat zij zich in uwe onrust verheugen, —. bedenkt, dat de arglistigheid dikwijls meer vermag dan de fchitterendfte deugd en vooral, wanneer de drift haar« geleidiler is. ——

O ROOM.

Zijn Vaderland te beminnen : (zegt de Philofooph) is aeszelfs welvaart niet flegts met den mond, of zelfs met bet hart te wenlchen, maar ook alles, wat van ons afhangt, toe te brengen, om dien welvaart te bevorderen - - — Maar wat kunnen particuliere, Ambtclooze menfchen hier aan doen? —— zij kunnen elk voor zig zeiven deugdzaam loeven; als wij dit allen doen, doet ons Vaderland onfeilbaar bloei jen, als wij het alieu veiwaarloozen, moet het onvermijdelijk te gronden gaan, en naar mate men hier meer of minder werk van maakt, zal het zelve meer of min gelukkig zijn.— met dit nadenken verbeelde ik mij dikwijls mijn hoofd gerust teivunnen nederleggen, om een bchoorlij e nachtrust te genieten — maar dan fchijnen de levendigfte denkbeelden, zig juistinm'jn herfenen te ontwikkelen, waar mede ik ten laatsten Influimer , en dan door dromen zodanig afgemarted word, dat ik bij de ontwaking nauA-lijks mij zeiven *en, uit welken hoofde ik u lieden ook iets zonderlings zal meede deelen.

Eerst droomde ik dan de Bataaffche Krijgsknegtcn bij de vleeschkuipen der Ingezeten zig te zien vermaaken, terwijl de Boer van achter zijfat ploeg komende, het met buitengewoonc lach aanzag, die het gevolg

ha.?, dat hem de traanen over de wangen rolden. •

Hier na droomde ik weder, dat de avanceering des vreedes die z'gtjes en zoetjes zin voortgang had, in eens afgebrooken werd — Nu liet zig de Oorlogs Trompet

hoe-

Sluiten