Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 139 )

ïche, Juridifche ,Zcdelaindisre, en zogenaamde vernuftige Schriften , die by honderden op de tegenwoordige Mis te voorfchyn gekomen zyn.

Myn waardste Vriend! Sedert gy afwezend zyt, ontbreekt my zeer veel, en ik weet nu by ondervinding , daar ik geern van bevryd was , dat het genot der vriendfehap het zoetfte vermaak is. Myne vrolykheid heeft zeer veel geleeden, en het kan niet anders, men kan niet meer zo lustig wezen,als men u heeft lceren kennen , en dan misfen moet.

Gy zult my mooglyk niet geloovcn,

Dat hy, die altyd vrolyk leeft,

En lust op lust geniet, die hem genoegen geeft;

Al wat hem zorg baart, en zyn vreugde zou ontrooven,

Verdryft door fmaakëlykeri wyn;

En , zoo 'er immer zorgen zyn,

Die met het küsferi van een Schoone kan verdryven;

Gelooft gy, 't geen ik u durf fchryven,

Dat echter zoo een mensen van kommer weenen zou ?

Doch, wen ge weet, dat hy, die thans u mist met fmarte,

Schoon nog een Jongeling, gevoelig is van harte,

Die, als hy vrienden heeft, zyn vrienden blyft getrouw,

En nimmermeer hen kan vergeeten;

S 2 Voor

Sluiten